Search form

Dal 111

Masaba ka ɲumanya

1Masaba ka tanu.

Ne ben'a tanu ni n dusu bɛɛ ye.

2Masaba ka kɛwaliw ka bon haali!

U ka di mɔgɔ minw ye, olu b'o sɛgɛsɛgɛ.

3Boɲa ni karama le b'a ka kɛwaliw kan.

A ka kantigiya te ban abada.

4A b'a fɛ a ka kabakokow ka to mɔgɔ hakili la.

Masaba be makari, a be hinɛ!

5A be dumuni di a ɲasiranbagaw ma.

A hakili b'a ka bɛɛn la tuma bɛɛ.

6A ye siya wɛrɛw ka jamana bɔsi k'a di a ka jama ma

k'a ka sebagaya yira u la ten.

7A ka baara ye kantigiya ni tilenninya ye.

Mɔgɔ be se k'a jigi la a ka fɔta bɛɛ kan.

8U be yen kudayi,

u kɛra tiɲɛ ni tilenninya la.

9A y'a ka jama bɔsi

ka bɛɛn kɛ n'u ye, bɛɛn min te ban.

A tɔgɔ ka senu, siranya Ala lo.

10- Lɔnniya daminɛyɔrɔ ye Matigi ɲasiran ye.

Mɔgɔ minw y'a sɔrɔ, olu be koo faamu ka ɲa.

Masaba tanuko ye waati bɛɛ koo ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index