Search form

Dal 116

Mɔgɔ min kisira saya ma

1Masaba koo ka di ne ye,

bari a be ne ka daalili lamɛn.

2A y'a tulo malɔ ne fɛ,

ne ben'a daali n sii tile bɛɛ la.

3Saya tun sera ne ma ka ban,

lahara siranya tun ye ne minɛ.

Dusukasi ni hakiliɲagami tun ye ne sɔrɔ kosɔbɛ.

4Ne ye Masaba tɔgɔ wele ko:

«Masaba, ne kisi!»

5Masaba ka ɲi, kantigi lo.

An ka Ala be makari.

6Masaba be dɛsɛbagatɔw mara.

Ne tun farasi la, a ye ne kisi.

7Ne bena n hakili sigi,

bari Masaba ye ɲumanya kɛ ne ye.

8Tiɲɛ na Masaba, i ye ne bɔsi saya bolo,

e ye ne ɲaji cɛ,

e ye ne kisi n seen ma talon.

9Ka ne to diɲɛ na,

ne bena taama Masaba ɲakɔrɔ.

*

10- Ne jigi tun b'a kan,

hali tuma min na ne tun ko:

«Ne halakira pewu!»

11Ne hakiliɲagamikojugu fɛ, ne y'a fɔ ko:

«Mɔgɔ bɛɛ ye galontigɛlaw ye.»

12Masaba ye koɲuman minw bɛɛ kɛ ne ye,

ne bena se ka mun le kɛ a ye o kosɔn?

13Ne bena saraka bɔ Masaba ye k'a fo

bari a ye ne kisi.

14Ne bena n ka dajuru sara Masaba ye,

a ka jama bɛɛ ɲana.

15Masaba ka mɔgɔtilenninw saya ye koba ye a ɲana.

16Masaba, ne y'i ka baarakɛla ye tiɲɛ na.

I ka baarakɛla min wolola i ka baarakɛmuso fɛ.

I ye ne hɔrɔnya.

17Ne bena foli saraka bɔ i ye,

ne bena i daali.

18Ne bena n ka dajuru sara Masaba ye,

ne bena o kɛ a ka jama bɛɛ ɲana.

19N bena o kɛ a ka soo luu kɔnɔ,

ne bena o kɛ ele Zeruzalɛmu dugu le kɔnɔ.

Masaba ka tanu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index