Search form

Dal 118

Ala ka kɛwali

1- Aw ka Masaba tanu, bari a ka ɲi,

a ka ɲumanya te ban abada.

2Isirayɛlidenw k'a fɔ ko:

«A ka ɲumanya te ban abada.»

3Arɔn ka somɔgɔw k'a fɔ ko:

«A ka ɲumanya te ban abada.»

4Masaba ɲasiranbagaw k'a fɔ ko:

«A ka ɲumanya te ban abada.»

5Ka ne to dusukasi la, ne ye Masaba daali,

a ye ne jaabi, a ye ne wasa.

6- Masaba be ni ne ye, ne tena siran foyi ɲa.

Adamadenw be se ka mun kɛ ne la?

7Masaba be ni ne ye, ne dɛmɛbaga lo.

Ne bena n juguw bentɔ ye.

8K'i yɛrɛ kalifa Masaba ma,

o ka fisa k'i jigi la adamaden kan.

9K'i yɛrɛ kalifa Masaba ma,

o ka fisa k'i jigi la mɔgɔbaba kan.

10Siya wɛrɛw bɛɛ tun ye ne lamini.

Masaba barika la, ne y'u halaki.

11U tun ye ne lamini ka ne datugu.

Masaba barika la, ne y'u halaki.

12U tun ye ne lamini i ko lidenw.

U fagara i ko kala tasuma na.

Masaba barika la, ne y'u halaki.

13Juguw tun ye ne ɲɔti janko n ka ben,

nga Masaba ye ne dɛmɛ.

14- Masaba le be fanga di ne ma,

a ye ne kisi.

15Nisɔndiyapɛrɛnkan ni hɔrɔnya ta be bɔra

mɔgɔtilenninw ka soow kɔnɔ.

Masaba be baara kɛra ni barika ye.

16Masaba kinibolo be sanfɛ.

Masaba kinibolo be baara kɛra ni barika ye.

17Ne tena sa dɛ, ne be to nii na le,

ka Masaba ka kɛtaw fɔ.

18Tiɲɛ na, Masaba ye ne ɲaa gwan,

nga a ma ne faga.

19Aw ka Alabatoso dondaw yɛlɛ ne ye.

Ne bena don ka Masaba bato.

20Masaba ka donda filɛ.

Mɔgɔtilenninw be don o yɔrɔ la.

21Ne bena e tanu, bari e ye ne jaabi,

bari e kɛra ne Kisibaga ye.

22- Bonlɔlaw banna kabakuru min na,

o nana kɛ kabakuru barikaman ye,

boon nɔnkɔn ta. -

23O koo bɔra Masaba le fɛ,

o kɛra kabako ye an ɲana.

24Masaba le ye bii loon latigɛ.

An ka ɲanagwɛ ka nisɔndiya.

25- Masaba, e k'an kisi.

Masaba, a kɛ an be see sɔrɔ.

26- Mɔgɔ min be nana Masaba tɔgɔ la,

Ala ka barika don o la.

An bena duba kɛ i ye k'an to Masaba ka soo kɔnɔ.

27Masaba ye Ala ye, a be yeelen bɔ an ye.

Aw ka jama lajɛn, yiri furaburu ka kɛ bɛɛ bolo

fɔɔ ka taga se sarakabɔyɔrɔ ma.

28E ye ne ka Ala ye, ne bena e bato.

Ne ka Ala, ne b'i tanu.

29Aw ka Masaba bato bari a ka ɲi.

A ka ɲumanya te ban abada.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index