Search form

Dal 126

Dusukasi ka yɛlɛma ka kɛ nisɔndiya ye

1Zeruzalɛmu taadɔnkili dɔ.

Masaba tun kɔsegira n'an ye *Siyɔn tuma min na,

o tun kɛra i ko siko an fɛ.

2An tun be yɛlɛkora dɔrɔn,

an tun be nisɔndiyapɛrɛnkan bɔ.

Siya wɛrɛw tun b'a fɔra ko:

«Masaba ye koba kɛ u ye.»

3Tiɲɛ na, Masaba ye koba kɛ an ye,

an nisɔndiyanin lo.

4Masaba, an ta ɲa tugu

i ko i b'a kɛ jii be segi

kongokolon kɔɔw kɔnɔ cogo min na.

5Mɔgɔ minw ye danni kɛ ni ɲaji ye,

olu bena tigɛli kɛ ni nisɔndiya ye.

6A taatɔ dannikɛyɔrɔ la ni sumansi ye,

a tun be kasi.

Sumantigɛwaati la, a nisɔndiyanin le bena segi

n'a ka sɛnɛfɛnw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index