Search form

Dal 132

Masaba sigiyɔrɔ Siyɔn

1Zeruzalɛmu taadɔnkili dɔ.

I hakili to Dawuda la, Masaba.

I hakili to a ka sigɛnw bɛɛ la.

2A y'a daa di Masaba ma.

A ye dajuru ta Yakuba ka Setigi ye ko:

3«Ne tena don n ka soo kɔnɔ fewu,

ne tena taga la n ka dilan kan fewu,

4ne tena n ɲaa tugu,

ne tena sinɔgɔ,

5fɔɔ ne ka yɔrɔ sɔrɔ Masaba ye,

fɔɔ ne ka sigiyɔrɔ sɔrɔ Yakuba ka Setigi ye.»

6An y'a ka layidu taamasiɲɛ kɛsu koo mɛn Efarata,

an y'a sɔrɔ Yaari mara la.

7An ka taga Masaba ka sigiyɔrɔ la.

An k'an kunbiri gwan a seen bilayɔrɔ ɲa.

8- Masaba, wili ka na i ka lafiɲɛyɔrɔ la,

ele n'i ka layidu taamasiɲɛ kɛsu,

min y'i ka sebagaya taamasiɲɛ ye.

9I ka sarakalasebagaw ka to tilenninya la,

i ɲasiranbagaw ka nisɔndiyapɛrɛn kɛ.

10A kɛ i ka baarakɛla Dawuda kama.

Kana i ka mɔgɔ wolomanin gwɛn.

11- Masaba ye layidu ta Dawuda ye,

a ten'a daa yɛlɛma. A ko:

«I deen dɔ le bena sigi i nɔɔ na masaya la.

12N'i deenw fana ye ne ka bɛɛn,

ani n ka ɲinita bato,

n bena u kalan minw na,

u deenw le bena to ka sigi masasigilan nin kan kudayi.»

13Tiɲɛ na, Masaba le ye *Siyɔn woloma.

A y'a kɛ a sigiyɔrɔ ye.

14A ko: «Ne sigiyɔrɔ lo kudayi.

Ne bena to yen bari ne b'a le lo fɛ.

15Ne bena Siyɔn ka sɔrɔ yiriwa.

Ne ben'a to a kɔnɔ dɛsɛbagatɔw be dumuni kɛ ka fa.

16Ne ben'a ka sarakalasebagaw kisi.

Ne ɲasiranbagaw bena nisɔndiyapɛrɛn kɛ.

17- Ne bena masacɛ setigi sigi ka bɔ Dawuda deenw cɛma.

Ne ye masacɛ min woloma, ale bena to yen

ka kɛ i ko fitinɛ mananin.

18Ne ben'a juguw maloya,

ka masafugulan manamananin biri a kuun na.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index