Search form

Dal 139

Ala be mɔgɔ ka koow bɛɛ lɔn

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Masaba, i be ne sɛgɛsɛgɛ ka ne ka koo lɔn.

2I be ne latuma ni n wilituma kala ma.

I be n ka miiriyaw lɔn kabini tumajan.

3Ni ne be baara kɛra, walima ni ne be lafiɲɛna,

i be n ka kɛtaw bɛɛ kala ma.

4Yanni kuma fitini yɛrɛ ka bɔ n daa la,

ele Masaba b'o kala ma ka ban.

5I be ne kɔ, i be ne ɲa,

e ye n tanga n'i ka sebagaya ye.

6O lɔnniya sifa ka bon ne ma,

ne te se k'a faamu.

7Ne bena taga min ka n yɔrɔ jaɲa e la?

Ne bena boli ka taga min ka bɔ i ɲakɔrɔ?

8Ni ne tagara sankolo kɔnɔ, e b'o yɔrɔ la.

Ni ne tagara lahara fana, e b'o yɔrɔ la.

9Ni ne ye gamanw sɔrɔ ka pan ka taga

sɔgɔma kɛnɛ ciyɔrɔ faan na,

walima ka taga to tileben fɛ,

10ka n to o yɔrɔ la, i be sira yira ne la.

I bolo te n to fewu.

11Ni ne ko n bena to dibi kɔnɔ,

tilefɛla ka yɛlɛma ka kɛ sufɛ ye,

12dibi do finnin te ele fɛ,

sufɛla ye yeelen ye i fɛ i ko tilefɛla,

dibi be i ko yeelen i fɛ.

13Ele le ye ne dan,

ele le ye ne dilan n baa kɔnɔ.

14Ne kɛra danfɛn kabakoman ye, n b'i fo o la.

E ka danfɛnw bɛɛ ye kabakow ye,

i be ne lɔn cogo bɛɛ la.

15Ne fari cogo te dogo i ma,

ne dantuma na e fɛ, yɔrɔdogonin na,

ne lalagatuma na e fɛ n bamuso kɔnɔ.

16Ne tun ma kɛ foyi ye fɔlɔ, e ɲaa tun be ne la.

Ne ka tileda tun sɛbɛnna ka ban i fɛ, sɛbɛ kɔnɔ,

k'a sɔrɔ o loon nunu tun ma daminɛ fɔlɔ.

17Ala, ne te se k'i ka kolatigɛninw lɔn,

u ka ca haali!

18Ni ne ko n b'u jati minɛ,

u ka ca ni cɛncɛn ye.

Ni ne kununna tuma o tuma, i be yen.

19Ala, ni e tun b'a kɛ mɔgɔjugu ka sa!

Mɔgɔfagalaw, aw yɔrɔ ka jaɲa ne la!

20U be kokolonw fɔ i kama,

u be kumajugu fɔ k'i tɔgɔ cɛn.

21Masaba, minw banna i ta ma, olu koo ka go ne ye.

I koo man di minw ye, olu fana koo man di ne ye.

22U koo ka go ne ye kosɔbɛ,

u kɛra ne juguw yɛrɛ ye.

23Ala, ne sɛgɛsɛgɛ ka ne kɔnɔnakow lɔn.

Ne kɔrɔbɔ ka ne ka haminakow lɔn.

24A filɛ ni ne be sirajugu kan.

Ne bila i ka sira kan tuma bɛɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index