Search form

Dal 14

Adamaden ka juguya

(Dal 53)

1- Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Nalomanw le b'a fɔ u yɛrɛ kɔnɔ ko: «Ala te yen.»

Adamadenw y'u yɛrɛ ɲagami ka kojugu kɛ,

u si te koɲuman si kɛ.

2Ka Masaba to sankolo la, a be adamadenw filɛra,

ni mɔgɔ dɔ be sɔrɔ u cɛma hakili be min fɛ

n'a be Ala yɔrɔ ɲini.

3U bɛɛ filinin lo, u bɛɛ kɛra mɔgɔjuguw ye.

U si te koɲuman kɛ, hali mɔgɔ kelen.

4O tuma na, kojugukɛla nunu si te koo lɔn le wa?

Olu minw be n ka mɔgɔw dumu

i ko u be dumuni kɛ cogo min na.

U fana te Masaba daali.

5A filɛ, u be yɛrɛyɛrɛla siranya bolo

bari Ala be mɔgɔtilenninw le dɛmɛ.

6Aw be dɛsɛbagatɔw ka kolatigɛninw cɛn.

Nga, Masaba ye u ka kalifayɔrɔ ye.

7Isirayɛlidenw kisibaga ye jɔn ye ka bɔ *Siyɔn?

Tuma min na Masaba ben'a ka jama nin ka nafolo segi u ma,

u bena nisɔndiya kosɔbɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index