Search form

Dal 140

Mɔgɔ hakiliɲagaminin ka daalili

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2Masaba, ne bɔsi mɔgɔjuguw bolo.

Ne tanga mɔgɔfarimanw ma.

3U be kojugu dɔrɔn miiri.

Loon o loon, u be kɛlɛ wili.

4- U b'u nɛɛn kɛ i ko saa ta.

U ka kuma be i ko fɔnfɔnni ka baga.

5Masaba, ne tanga mɔgɔjuguw ma.

Ne kisi mɔgɔfarimanw ma,

minw be ne benko miirila.

6Yɛrɛboɲalaw ye jaan la ne ɲa.

U ye juru ni jɔɔ la sira kan,

u ye kɛlɛdenw dogo ne kama.

7Ne kɔni b'a fɔ Masaba ye ko:

«E ye ne ka Ala ye.»

Masaba, i tulo malo ne ka daalili la.

8Matigi, Masaba, ne kisibaga barikaman,

i be ne tanga kɛlɛ loon na.

9Masaba, kan'a to mɔgɔjugu ka ɲinita be kɛ.

Kan'a to a ka kolatigɛninw be kɛ,

janko a kan'a yɛrɛ funu.

10Minw ye ne lamini ni kumajuguw ye,

u ka kumajuguw kunko ka ben u yɛrɛ kunna.

11Takami ka bɔn u kan,

u ka ɲɔti ka fili tasuma kɔnɔ.

U ka fili dingɛ kɔnɔ, u tena se ka bɔ yɔrɔ min na.

12Minw be galon tigɛ ka mɔgɔ tɔgɔ cɛn,

o kana to jamana kɔnɔ.

Juguman ka mɔgɔ fariman kɔgwɛn tuma bɛɛ.

13Ne kɔni y'a lɔn ko Masaba bena sigɛnbagatɔ ka tiɲɛ fɔ,

ko a bena fantan ta ɲa.

14Tiɲɛ na, mɔgɔtilenninw bena e bato.

Mɔgɔɲumanw bena sigi e ɲakɔrɔ, Masaba.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index