Search form

Dal 142

Ala le ye sigɛnbagatɔ dogoyɔrɔ ye

1- Dawuda ka dɔnkili dɔ tuma min na a tun be farawo kɔnɔ.

2Ne be kasira Masaba kɔ.

Ne be n kaan kɔrɔta k'a daali.

3Ne be n kɔnɔnako fɔ a ye.

Ne be n ka dusukasiko fɔ a ye.

4Masaba, ni ne barika banna,

ele be ne taayɔrɔ lɔn.

Ne be tɛmɛ ni sira min ye, u ye jaan la o kan.

5E ka filɛli kɛ kinibolo fɛ,

mɔgɔ si ma janto ne la.

Dogoyɔrɔ te ne la cogo si la,

mɔgɔ si te hami ne ka koo la.

6Masaba, ne be ele le daalila.

Ne ko: Ele le ye ne dogoyɔrɔ ye,

ele le ye ne ka fɛnɲuman ye diɲɛ kɔnɔ.

7Ne ka daalili mɛn, bari ne barika banna.

Ne bɔsi n gwɛnbagaw bolo,

bari u barika ka bon ni ne ye.

8Ne bɔ n ka degun la,

janko n k'i bato.

N'i ye koɲuman kɛ ne ye tuma min na,

mɔgɔtilenninw bena na ne lamini.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index