Search form

Dal 2

Ala ka masa wolomanin

1- Mun na siyaw be murutira?

Mun na u ye ŋaniyafu ta ten?

2Masacɛw wilila,

jamana ɲamɔgɔw y'u kaan bɛn

ka Masaba n'a ka mɔgɔwolomanin kɛlɛ.

3U ko: «An ka ban u ka fanga na,

an ka ban u ka kuntigiya la pepewu.»

4O la, Sankolotigi be yɛlɛla u ma,

Matigi b'u lɔgɔbɔra.

5A diminin be kumana u fɛ,

a ka dimi ye siranya bila u la.

6A ko: «Ne le ye n ka Masacɛ sigi masaya la

*Siyɔn kulu kan, ne ka kulu senuman.»

7- Ne bena Masaba ka kolatigɛnin fɔ.

A ko ne ma: «I ye ne Dencɛ ye,

ne le y'i wolo bii.

8Ne daali, ne bena siya wɛrɛw kɛ i ta ye,

ani ka diɲɛ bɛɛ d'i ma.

9- I bena nigɛbere kɛ k'u halaki.

Dagadilanbaga ka daga be ci ka mugumugu cogo min na,

i bena u kɛ ten.»

10O la masacɛw, sisan aw ka kɛ hakilitigiw ye.

Jamana ɲamɔgɔw, aw ye sɔn ladili ma.

11Aw ye baara kɛ Masaba ye ni ɲasiran ye.

Aw ka nisɔndiya, aw k'aw yɛrɛ majigi.

12Aw k'a Dencɛ boɲa

janko a kana dimi, aw kana bari ka sa,

bari a dimi man gwɛlɛ.

Mɔgɔ minw bɛɛ b'u yɛrɛ kalifa a ma,

olu dagamunin lo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index