Search form

Dal 20

Daalili, see sɔrɔli kosɔn

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili Ala ye.

2Masaba k'i dɛmɛ i ka dusukasi waati la,

Yakuba ka Ala yɛrɛ k'i tanga.

3K'a to a ka sigiyɔrɔ la, a k'i dɛmɛ,

k'a to *Siyɔn dugu kɔnɔ a k'i mako ɲa.

4A hakili ka to i ka sarakaw bɛɛ la,

a ka sɔn i ka saraka jɛnitaw ma.

5I be fɛɛn min fɛ, a k'o d'i ma.

I be koo min latigɛ, a k'o ɲa.

6An bena nisɔndiya i ka sesɔrɔ la,

an bena nisɔndiya an ka Ala tɔgɔ la.

Masaba k'i ka daaliliw bɛɛ jaabi.

7Ne y'a lɔn sisan tiɲɛ na ko

Masaba b'a ka mɔgɔwolomanin kisi.

Hali k'a to a sigiyɔrɔ la sankolo la,

a b'a bɔsi sɔbɛ la.

8Dɔw b'u jigi la u ka kɛlɛkɛwotorow kan,

dɔ wɛrɛ ta ye u ka soow ye.

An kɔni, an jigi be Masaba an ka Ala le kan.

9Olu kɔni be kurula ka bɔ ka ben.

Anw kɔni, anw be wili ka lɔ ka ɲa.

10Masaba, masacɛ kisi!

N'an y'i wele tuma min na, i k'an jaabi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index