Search form

Dal 23

Masaba le be adamaden mara

1Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Masaba le ye ne marabaga ye, i ko sagadɛndɛbaga,

o la, ne tena dɛsɛ foyi la.

2- A b'a to ne be lafiɲɛ binkɛnɛ yɔrɔ la,

a be taga ni ne ye jida la ɲasuma yɔrɔ la.

3A be ne barika lakuraya a tɔgɔ boɲa kama,

a be n seen bila siratilennin kan.

4Hali ni ne be taama dibijugu kɔnɔ,

ne tena siran foyi ɲa.

E be ni ne ye,

e ka dɛndɛbere be ne bila siraɲuman kan

ka ne hakili sigi.

5E be dumuni sigi ne kɔrɔ n juguw ɲana.

E be ne minɛ ni nisɔndiya ye.b

E be ne ka filen fa kosɔbɛ.

6Tiɲɛ na, hɛrɛ ni ɲumanya le ye ne ta ye loon bɛɛ,

hali fɔɔ ka taga ne sii ban.

Ne fana bena to Masaba ka soo kɔnɔ ne sii bɛɛ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index