Search form

Dal 32

Dagamu min be sɔrɔ yafali kɔ

1Dawuda ka dɔnkili dɔ.

Mɔgɔ min ka fili t'a kan tugu,

n'a ka hakɛ yafara,

o tigi dagamunin lo.

2- Masaba ti mɔgɔ min ka filiko jati tugu,

n'a tigi fana te namara kɛ tugu,

o tigi dagamunin lo.

3Tuma min na ne tun yi n daa tugu n ka kojugu kan,

ne barika tun be banna ŋunankojugu fɛ.

4E tun be ne tɔɔrɔ suu fara tile kan.

O la, ne barika tun be banna i ko tilemanayiri.

5Ne kɔni ma n ka fili dogo,

ne ye n ka kojugu fɔ i ye.

Ne y'a fɔ ko: «Ne bena n ka kojugu fɔ Matigi ye.»

E ye ne ka kojugu kunko bɔ ne kan.

6A ka ɲi e ɲasiranbagaw bɛɛ k'i daali

waatiɲuman na.

O la, hali ni gwɛlɛya nana cogo o cogo, a te se u ma.

7Ele le ye ne dogoyɔrɔ ye,

e be ne tanga dusukasi ma.

Ne bena n bɔsiko dɔnkili la

bari i be ne tanga.

8Masaba ko:

«Ne bena i kalan, k'i ka tɛmɛyɔrɔ yira i la.

Ne bena i ladi, ne ɲaa tena bɔ i kan.»

9Kana kɛ hakilitan ye i ko soo, walima sofali.

U be karafe ni dajuru don minw na k'u mara,

janko u ka kolo u ye.

10Sigɛn caaman ye mɔgɔjugu ta ye,

nga mɔgɔ min y'a yɛrɛ kalifa Masaba ma,

a b'a ka ɲumanya kɛ o tigi ye.

11Mɔgɔtilenninw, aw ka nisɔndiya Masaba kosɔn,

aw ka ɲanagwɛ ka nisɔndiyapɛrɛnkan bɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index