Search form

Dal 34

Masaba be ne jaa gwɛlɛya koo bɛɛ la

1- Dawuda ka dɔnkili Ala ye. A tun y'a yɛrɛ kɛ i ko fatɔ Abimelɛki ɲana tuma min na ale y'a gwɛn ka taga, a ye nin dɔnkili nin la.

2Ne bena barika la Masaba ye waati bɛɛ la,

ne ben'a tanu tuma bɛɛ.

3Ne ben'a tanu a ka kɛtaw kosɔn.

Mɔgɔmajiginiw, aw ka mɛnni kɛ ne fɛ ka nisɔndiya.

4Aw ka Masaba makiri ni ne ye,

an k'a tɔgɔ tanu ɲɔgɔn fɛ.

5Ne ye Masaba yɔrɔ ɲini, a ye ne jaabi.

A ye ne kisi n ka siranyakow bɛɛ ma.

6N'i y'i ɲaa sin a ma, i be nisɔndiya,

maloya fana t'i sɔrɔ.

7Sigɛnbagatɔ kasir'a kɔ, a y'a jaabi.

A y'a bɔsi k'a bɔ a ka dusukasi bɛɛ la.

8Masaba ka mɛlɛkɛ be to

a ɲasiranbagaw gɛrɛfɛ k'u kisi.

9- Aw k'a filɛ k'a lɔn ko Masaba ka ɲi.

Mɔgɔ minw b'u yɛrɛ kalifa a ma, o tigiw dagamuna.

10Aw minw ye Masaba ta ye, aw ka siran a ɲa,

bari foyi te dɛsɛ a ɲasiranbaga la.

11Hali jaraw be tɔɔrɔ kɔngɔ bolo,

nga Masaba ɲasiranbagaw te fɔn foyi la.

12Ne deenw, aw ye na mɛnni kɛ ne fɛ,

ne bena aw ladi Masaba ɲasiranko la.

13- Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka sii sɔrɔ,

n'a tigi b'a fɛ ka hɛrɛ ni sijan sɔrɔ,

14a tigi k'a yɛrɛ minɛ kumajugu fɔli,

ani namarakuma na.

15A ka kojugu dabila ka koɲuman kɛ,

ka banba ka hɛrɛ ɲini.

16Masaba be janto mɔgɔtilenninw na,

a b'a tulo malɔ u kasikan na.

17A be wili kojugukɛlaw kama.

A t'a fɛ u koo ka mɛn dugukolo kan tugu.

18A daan ye mɔgɔtilenninw ka kasi dɔrɔn,

Masaba b'u kaan mɛn.

A b'u kisi ka bɔ u ka dusukasi bɛɛ la.

19Masaba be dusukasibagaw gɛrɛfɛ.

A be mɔgɔ jigitigɛninw kisi.

20Gwɛlɛya caaman be mɔgɔtilennin sɔrɔ,

nga Masaba b'a kisi o bɛɛ la.

21- Masaba y'a kolow bɛɛ tanga,

u si ma kari.

22Gwɛlɛya le bena tɛmɛ ni mɔgɔjugu ye,

mɔgɔtilennin juguw bena halaki.

23Masaba b'a ka baaradenw nii kisi.

Mɔgɔ minw b'u jigi la a kan,

jalakiyɔrɔ tena sɔrɔ olu la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index