Search form

Dal 43

1Ala, ne ka tiɲɛ fɔ.

Ne tanga mɔgɔjuguw ma.

Ne kisi galontigɛlaw ni kojugukɛlaw ma.

2Ele le ye ne ka Ala ye.

Ne tangabaga, mun na i ye ne fili?

Mun na ne bena to dusukasi la?

Mun na i ye ne to ne jugu be n tɔɔrɔla?

3I ka tiɲɛ n'i ka yeelen bɔ n ye.

U ka sira yira ne la fɔɔ ka taga se

i ka kulu senuman kan, e sigiyɔrɔ la.

4Ne bena taga e ka sarakabɔyɔrɔ kɔrɔ,

ele Ala yɛrɛyɛrɛ kɔrɔ,

ne ka nisɔndiya be bɔ ele min fɛ.

Ne bena gɔni fɔ k'i tanu, e min ye ne ka Ala ye.

5Mun na ne jigi be tigɛ?

Mun na ne be ŋunan n yɛrɛ kosɔn?

A ka fisa n be n jigi la Ala kan k'a tanu tugu.

N kisibaga ni n ka Ala lo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index