Search form

Dal 45

Masacɛ makirikuma, a ka furu la

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili, u ko min ma «Feeren.» Gɔni le be fɔ a latuma na. Kore kɔmɔgɔw ka dɔnkili dɔ. Kanuya ta.

2Kuma diman ye ne kɔnɔ fa,

ne be masacɛ makiri.

N daa ka kɛ i ko sɛbɛnnikɛlaŋana ka sɛbɛnnikala.

3E cɛɛ ka ɲi ka tɛmɛ adamadenw bɛɛ kan.

Nɛɛmakuma le be bɔ i daa la.

Ala kɔni y'i ta ɲa kudayi.

4Kɛlɛdenŋana, e ka murujan ta k'o siri i cɛɛ la.

O le y'i ka nɔɔrɔ n'i ka boɲa ye.

5E ka yɛlɛ soo kan ka taga ni dawula ye

ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ ni tilenninya kosɔn.

I ka sebagaya kɛ ka kobabaw kɛ.

6E ka biɲɛw daa ka di,

u be ele masa jugu dusu sɔgɔ.

Siyaw be ben e kɔrɔ.

7- Ala, e ka masaya be to seen kan kudayi!

I ka masabere ye tilenninya ta ye.

8Tilenninya ka d'i ye,

juguya man d'i ye.

O la, Ala, i ka Ala y'i woloma

k'i nisɔn diya ka tɛmɛ i tɔɲɔgɔnw kan.

9Tulu kasadiman le b'i ka faniw kan,

mire ta, ni alowɛsi ta, ani kanɛli ta.

Fɔlikɛminan kandimanw le b'i nisɔn diyara ka bɔ masaso kɔnɔ,

masaso min masirinin be ni samaɲin ye.

10E ka soo kɔnɔ muso dɔw ye masadenw ye.

Masamuso lɔnin b'i kinibolo la.

A masirinin lo ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye.

11Mɛnni kɛ n fɛ, n denmuso.

A filɛ, i tulo malɔ.

Ɲinɛ i ka mɔgɔw kɔ, an'i faso.

12I koo ka di masacɛ ye i ka cɛɲa kama.

Ale y'i matigi ye minkɛ, i kunbiri gwan a kɔrɔ.

13Tirikaw bena to ka na boɲafɛnw d'i ma.

O nafolotigi nunu bena u seko kɛ janko u koo ka diya i ye.

14Masacɛ ka kɔɲɔmuso be masaso kɔnɔ n'a ka dawula ye.

A kannafani ɲɛgɛnni be ni sanu ye.

15A kannafani ɲɛgɛɲɛgɛnin lo kosɔbɛ.

U be donna n'a ye, ale n'a tɔɲɔgɔn sunguruw.

16U b'a bilara sira ni nisɔndiyaba ye,

a be donna masaso kɔnɔ.

17Masacɛ, i deenw bena sigi i bɛmaw nɔɔ na.

I bena u kɛ ɲamɔgɔw ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la.

18Ne bena to k'i koo fɔ waati nata mɔgɔw ye.

Mɔgɔw fana bena i tanu kudayi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index