Search form

Dal 5

Dɛmɛ ɲini daalili

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. File le be fɔ a latuma na. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2Masaba, i tulo malɔ ne ka kuma na,

ne ŋunankun mɛn.

3Mɛnni kɛ ne ka weleli la,

ne ka Masacɛ ni ne ka Ala,

ne be ele le daalila.

4Sɔgɔmadafɛ i be ne kaan mɛn, Masaba.

Sɔgɔma, ne labɛnnin be taga i ɲakɔrɔ k'i makɔnɔ.

5Bari i ye Ala ye min te juguya fɛ,

kojugukɛla te to e fɛ.

6Yɛrɛboɲalaw te se ka to i ɲakɔrɔ,

kojugukɛlaw koo man d'i ye.

7I be galontigɛla halaki.

Mɔgɔfagala ni namaramɔgɔ koo man d'i ye.

8Nga i ka ɲumanya ka bon.

O le kosɔn, ne be taga i ka soo kɔnɔ.

Ne be n ɲaa sin i ka soo ma ka n kunbiri gwan

i ɲasiran kosɔn.

9Masaba, ne juguw ka ca.

Ne dɛmɛ ka taama tilenninya la.

E k'i ka sira taamako nɔgɔya ne ye.

10- Bari mɔgɔ te se ka la u ka fɔta la.

Mɔgɔfagako dɔrɔn le b'u kɔnɔ.

U gɔnɔ ye kaburu dayɛlɛnin ye,

u be mɔgɔw lafili n'u daa ye.

11Ala, u jalaki.

A kɛ u be ben u ka kolatigɛnin sababu la,

ban u la u ka kojugu caaman kosɔn,

bari u murutira i ma.

12Mɔgɔ minw b'u yɛrɛ kalifa i ma,

olu nisɔn bena diya.

U nisɔn bena diya kudayi.

Ele bena u tanga.

E koo ka di minw ye, u bena nisɔndiya.

13Bari ele Masaba be mɔgɔtilennin dɛmɛ.

I ka ɲumanya kosɔn, i b'a tanga i ko nigɛkunbɛnnan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index