Search form

Dal 52

Nafolotigi ka koo

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ. 2- Edɔmucɛ Dowɛgi tun tagar'a fɔ Sayuli ye ko Dawuda tagara don Ayimelɛki fɛ, Dawuda ye dɔnkili nin la o tuma na le.

3Cɛŋana, mun na e b'i yɛrɛ boɲa i ka juguya la?

E m'a lɔn ko Ala ye ɲumanyatigi ye tuma bɛɛ wa?

4N'i be dɔ farala e ka kojugu kan loon o loon,

e nɛɛn be i ko serefe,

e be mɔgɔ namara dɔrɔn.

5Kojugu ka d'i ye ka tɛmɛ koɲuman kan.

Galon fana ka d'i ye ka tɛmɛ tiɲɛ kan.

6Cɛnnikuma le ka d'i ye.

E be koo minw bɛɛ fɔ, o si tilennin tɛ.

7Ala bena e halaki k'i to kudayi,

a bena e ta ka taga n'i ye.

A bena i bɔ i sigiyɔrɔ la pewu,

a bena e bɔ diɲɛ na.

8Mɔgɔtilenninw bena o ye ka siran,

ka yɛlɛ e ma k'a fɔ ko:

9«Mɔgɔ min tun banna k'a yɛrɛ kalifa Ala ma,

k'a jigi la a ka nafolo kan,

aw k'o tigi filɛ sa.»

10Ne kɛra i ko olivuyiri nɛrɛnin, Ala ka soo kɔnɔ.

Ne jigi be Ala ka ɲumanya banbali le kan.

11Ne bena i tanu tuma bɛɛ i ka koɲuman kosɔn.

E ka ɲi e ɲasiranbagaw faan fɛ,

o la, ne be n jigi la e kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index