Search form

Dal 53

Ala n'a ka mɔgɔw, diɲɛ na

(Dal 14)

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. File le be fiyɛ a latuma. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2- Nalomanw le b'a fɔ ko Ala te yen.

Mɔgɔtilenbaliw lo,

u ka kɛwaliw bɛɛ ye tilenbaliyakow ye,

u si te koɲuman kɛ.

3Ka Ala to sankolo kɔnɔ, a be adamaden filɛ,

yala ni hakilitigi dɔ b'u cɛma

n'o tigi be ale Ala ɲini.

4U bɛɛ murutira,

u bɛɛ ye tilenbaliw ye.

Mɔgɔ si te yen min be koɲuman kɛ,

hali mɔgɔ kelen yɛrɛ te yen.

5O tuma na, minw be kojugu kɛ, olu te foyi lɔn wa?

Olu minw be ne ka jama ɲimi

i ko u be dumuni kɛ cogo min na,

u fana te ne Ala daali.

6U bena yɛrɛyɛrɛ siranya bolo,

k'a sɔrɔ siranyako tɛ.

Ala ben'a ka jama juguw kolow yɛrɛkɛ.

Ala bena u bila minkɛ, o bena kɛ maloya ye u ma.

7Ne be Isirayɛlidenw ka kisili makɔnɔna ka bɔ *Siyɔn!

Ala bena yɛlɛmani don a ka jama ka koo la.

O bena kɛ nisɔndiya ni ɲanagwɛ ye Isirayɛlidenw fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index