Search form

Dal 62

Siranya te yen Ala fɛ

1Dɔnkililabagaw kuntigi ni Yedutun ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2Ne be ɲamalɔ sɔrɔ Ala kelenpe le fɛ.

Ne kisiko be bɔ ale lo fɛ.

3Ala kelen le ye ne tangakabakuru ni n kisibaga ye.

Ne dogoyɔrɔ lo, foyi tena ne sɔrɔ.

4Aw bena jɛn ka to mɔgɔ kelen le kan wa?

Aw b'a halakiyɔrɔ le ɲinina,

i ko u be jɛn kogo jɛngɛnin kan k'a ci cogo min na,

walima luu kogo min be cɛnna.

5U be ɲɔgɔnye kɛ janko k'a bɔ a lɔyɔrɔ la.

Galontigɛ le ka d'u ye.

U be duba kɛ u daa la dama,

k'a sɔrɔ u kɔnɔ fanin be danga na.

6Ne bena n ɲamalɔ Ala kelenpe gɛrɛfɛ,

bari ne be jigi sɔrɔ o yɔrɔ la.

7Ala kelen le ye ne tangakabakuru ni ne kisibaga ye.

Ne dogoyɔrɔ lo, foyi tena ne sɔrɔ.

8Ne ka kisi ni ne ka kunkɔrɔta be bɔ Ala le fɛ.

Ale lo ye ne tangakabakuru ni ne dogoyɔrɔ ye.

9Jama, aw k'aw yɛrɛ kalifa a ma tuma bɛɛ.

Aw k'aw ka haminako yira a la,

Ala le y'an dogoyɔrɔ ye.

10Adamadenw be i ko fɔɲɔ.

U be galon tigɛ.

U man gwili sumanikɛlan kan,

u be i ko fɔɲɔ.

11Aw kana aw jigi la benkanni kan.

Aw kana aw jigi la fɛɛnw kan minw minɛna fanga la.

N'aw ka nafolo be jiidira, aw kana o kɛ aw jigi ye.

12Ala kumana siɲɛ damani, ne y'o mɛn.

A ko ale lo ye Setigi ye.

13- Matigi, ele le ye ɲumanyatigi ye.

Ele le be mɔgɔ kelen kelen bɛɛ sara

ka kɛɲɛ n'u ka kɛtaw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index