Search form

Dal 63

Ala ka ɲumanya ka bon

1- Dawuda ka dɔnkili dɔ tuma min na a tun be Zuda mara kongokolon kɔnɔ.

2Ala, ele le ye ne ka Ala ye.

Ne b'i ɲinina, e koo be n na dɛ.

Ne mako b'i la kosɔbɛ

i ko dugukolo jalan mako be jii la cogo min na.

3Ne y'i filɛ i ka sigiyɔrɔ la

janko k'i ka sebagaya n'i ka boɲa ye.

4Ka to e ka ɲumanya la, o ka fisa ka to nii na.

O la, ne bena e tanu.

5Ne bena i fo n sii bɛɛ la.

Ne bena n bolo wili i tɔgɔ kosɔn.

6Ne bena wasa kosɔbɛ.

A bena kɛ i ko n ye sogo diman le dumu.

Ne bena e tanu ni nisɔndiya ye.

7Ka ne to n ka dilan kan, ni n hakili jigira i la,

ne be to ɲana ka miiri i la suu bɛɛ la.

8Ele lo ye ne dɛmɛbaga ye.

Ka ne to e gaman kɔrɔ i ko sisɛ n'a deenw,

ne be nisɔndiyapɛrɛnkan bɔ.

9Ne be nɔrɔ ele lo la,

e ka sebagaya be ne dɛmɛ.

10Nga mɔgɔ minw be ne ka saya ɲinina,

olu bena jigi dugukolo jukɔrɔ.

11U bena faga ni murujan ye.

U bena kɛ kongowuluw niyɔrɔ ye.

12Masacɛ bena nisɔndiya Ala kosɔn.

Mɔgɔ minw b'u daa di n'a tɔgɔ ye,

olu bena nisɔndiya,

bari galontigɛlaw tena se ka foyi fɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index