Search form

Dal 75

Kiti tigɛbaga ye Ala ye

1Dɔnkilibagaw kuntigi ka dɔnkili. Azafu ka dɔnkili dɔ, u ko min ma «Kana cɛnni kɛ.»

2An b'i tanu, Ala, an b'i tanu.

I b'an cɛma.

An b'i ka kɛta kabakomanw koo fɔ.

3Ala ko: «Ne mana waati min latigɛ,

ne be kiti tigɛ ni tilenninya ye o waati kɔnɔ.

4Dugukolo n'a kan fɛɛnw be yɛrɛyɛrɛ tuma min na,

ne le b'a kɛ a juu be sigi ka ɲa.

5Ne ko yɛrɛboɲabagaw ma:

‹Aw kana aw yɛrɛ boɲa tugu.›

Ne ko mɔgɔjuguw ma:

‹Aw ka yɛrɛboɲa ser'a daan na.›

6Ne k'u ka yɛrɛboɲa ser'a daan na.

K'u kana kungwɛlɛyakuma fɔ.»

7Kunkɔrɔta te koo ye min be bɔ kɔrɔn,

walima tileben fɛ,

a fana te bɔ kongokolon kɔnɔ.

8Ala le be kiti tigɛ,

a be dɔ majigi ka dɔ wɛrɛ kɔrɔta.

9Filen dɔ be Masaba bolo,

a fanin be duvɛn fariman na.

A ka dimi lo.

A b'a di dugukolo kan mɔgɔjuguw bɛɛ ma,

olu ben'a min fɔɔ k'a ban pewu.

10Ne bena Yakuba ka Ala koo fɔ tuma bɛɛ,

ne bena dɔnkili la a ye.

11A bena mɔgɔjuguw ka yɛrɛboɲa ban,

mɔgɔtilenninw bena kunkɔrɔta sɔrɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index