Search form

Dal 77

Sigɛn be mɔgɔ hakili jigi Ala la

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Yedutun ka dɔnkili. Azafu ka dɔnkili dɔ.

2Ne be kasira Ala nɔɔ fɛ.

Ne be kasira Ala nɔɔ fɛ, a bena ne lamɛn.

3Ka ne to dusukasi la, n ye Matigi ɲini.

Sufɛ ne be n bolo kɔrɔta k'a daali,

n te sigɛn o la,

nga ne dusu te saalola.

4Ni ne hakili jigira Ala la, ne be ŋunan.

Ni n miirila dɔrɔn, n hakili be ɲagami.

5E b'a kɛ sinɔgɔ te na n ɲaa na fewu.

Ne hakili ɲagamina, ne te se ka foyi fɔ tugu.

6Ne be miiri fɔlɔfɔlɔ waati,

an'u saanw la.

7Ne be suu bɛɛ kɛ miiri la.

N be miiri kosɔbɛ ka n yɛrɛ ɲininga ko:

8«Matigi y'an bila pepewu le wa?

An koo tena diya a ye tugu wa?

9A ka ɲumanya banna wa?

A tena kuma an fɛ tugu fewu fewu wa?

10Ala ɲinɛn'a ka hinɛ kɔ le wa?

Dimi kosɔn, a te sɔn ka makari an na tugu wa?»

11Ne ko: «Fɛɛn bɛɛ kuntigi t'an dɛmɛna tugu,

o le be digi ne la.»

12Ne hakili b'i ka kɛtaw la, Masaba,

ne hakili be i ka fɔlɔfɔlɔ kabakow la.

13Ne be miiri i ka kɛwaliw bɛɛ la,

n be miiri i ka kobabaw bɛɛ la.

14Ala, i ka sira kɔni saniyanin lo.

Batofɛn si te yen min ka bon k'i bɔ.

15Ele Ala le be kabakow kɛ.

E b'i ka sebagaya yira siyaw cɛma.

16E y'i ka jama bɔsi n'i ka setigiya ye,

jama min ye Yakuba n'a deen Yusufu kɔmɔgɔw ye.

17Ala, tuma min na jiiw y'i ye,

u yɛrɛyɛrɛla.

Jibaw yuguyugura fɔɔ u jukɔrɔ.

18Sankabaw wilila, sanji benna kosɔbɛ.

Saan fana tora ka pɛrɛn,

ani ka manamana faan bɛɛ la.

19Saan pɛrɛnna minkɛ,

sanmanamana ye diɲɛ bɛɛ labɔ.

Dugukolo yɛrɛyɛrɛla kosɔbɛ.

20I y'i ka sira bɔ kɔgɔji cɛma,

jiba kɔnɔ kɛra i ka tɛmɛyɔrɔ ye,

e tɛmɛnɔ ma ye tugu.

21E y'i ka jama bila sira i ko sagakulu.

E y'o kɛ Musa ni Arɔn barika la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index