Search form

Dal 79

Jigitigɛbaga ka daalili

1- Azafu ka dɔnkili dɔ.

Ala, siya wɛrɛw y'i ka sigiyɔrɔ minɛ.

U y'i ka soo nɔgɔ,

u ye Zeruzalɛmu kɛ tomo ye.

2U y'i ka baarakɛlaw faga k'u fili,

u y'u suuw kɛ kɔnɔw ka dumuni ye.

U y'i ka jama faga k'u fili kongosogow ye.

3U y'u joli kɛ Zeruzalɛmu lamini na i ko jii.

Sutarabaga ma sɔrɔ u la.

4An kɛra an sigiɲɔgɔnw ka nɛnifɛnw ye.

Minw b'an lamini na, olu b'an jagabɔ.

5Masaba, i ka dimi nin bena ban tuma jumɛn?

O min be yen kudayi.

I ka keliya min be i ko tasuma,

o bena ban tuma jumɛn?

6I ka dimi yira siya wɛrɛw la, minw t'i lɔn.

A yira jamana wɛrɛ mɔgɔw la, minw t'i bato.

7Bari u ye Isirayɛlidenw halaki,

u y'u ka sigiyɔrɔ cɛn.

8Kana i hakili to an ka fɔlɔ filiw la.

E ka makari an na joona joona,

bari an barika banna.

9An Kisibaga Ala, an dɛmɛ e tɔgɔ boɲa kama.

E ka boɲa kama, e k'an bɔsi k'an ka filiw yafa.

10Mun na i ben'a to siya wɛrɛw b'a fɔ ko:

«U ka Ala be min?»

U halaki, k'i ka jama fagako juru sara.

A to o ka kɛ an ɲana.

11I ka kasodenw kasikan mɛn.

Minw be ɲini ka sa,

e k'olu kisi e ka sebagaya barika la.

12An lamini siyaw ye dɔgɔya min kɛ i la, Matigi,

e k'o ɲɔgɔn wolonwula kɛ u la.

13Nga an kɔni, an minw y'i ka jama ye,

an minw y'i ka sagakulu ye,

an bena i tanu kudayi.

An bena i tanu saan o saan waati nataw la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index