Search form

Dal 8

Ala ka boɲa ni adamaden danbe

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Dawuda ka dɔnkili dɔ. Gatikaw ka gɔni le be fɔ a latuma na.

2Masaba an Matigi,

e tɔgɔ ka bon diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la!

E ka boɲa tɛmɛna sankolo ta kan.

3- E y'i tanuli kuma don

denmisɛnw ni denɲɛninw daa la,

e y'i juguw ɲa banabiri ten,

e y'i jugu farimanw karaba ka je.

4Ni ne ye sankolo ye, min ye i yɛrɛ bolo nɔɔ ye,

ani ka kalo ni lolow filɛ, i ye minw dan,

5- n b'a fɔ ko:

«Mɔgɔ ye mun ye n'i b'i hakili to a la?

Adamaden ye mun ye n'i b'i janto a la?

6I y'a kɛ a lɔyɔrɔ ma se i ta ma.a

I ye nɔɔrɔ ni karama la a kan.

7- I y'i ka danfɛnw bɛɛ kuntigiya d'a ma,

i ye fɛɛn bɛɛ majigi a ye.

8Saga fara misiw kan, i ye olu bɛɛ d'a ma.

Hali kongosogow fana, i ye olu d'a ma.

9I ye kɔnɔw ni kɔgɔji kɔnɔ jigɛw fana d'a ma,

ani fɛɛn minw bɛɛ be yaala kɔgɔji kɔnɔ.

10Masaba an Matigi,

e tɔgɔ ka bon diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la!»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index