Search form

Dal 85

Masaba be hɛrɛ koo fɔ

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Kore kɔmɔgɔw ka dɔnkili dɔ.

2Masaba, e y'i ka ɲumanya kɛ i ka jamana ye.

Isirayɛliden minw tun minɛna ka taga,

i y'a kɛ olu kɔsegira ka na.

3E y'i ka jama ka fili yafa,

i y'a ka kojuguw bɛɛ yafa.

4I y'i ka dimi ban,

i y'i ka dusufariya dabila.

5An Kisibaga Ala, an ka koo sabati tugu.

I k'i ka dimi ban an faan fɛ.

6I diminin bena to an kɔrɔ kudayi wa?

I diminin bena to waati nata mɔgɔw kɔrɔ wa?

7Ele le tena tila k'an to nii na

janko e ka jama ka nisɔndiya i kosɔn wa?

8Masaba, e ka ɲumanya kɛ an ye,

an kisi.

9Masa Ala be min fɔ, ne b'o lamɛn.

A be hɛrɛkuma fɔr'a ka jama n'a ɲasiranbagaw ye,

janko u kana kɛ nalomanw ye tugu.

10Tiɲɛ na, Ala ka kisili yɔrɔ man jan a ɲasiranbagaw la.

A ka nɔɔrɔ bena to an ka jamana kɔnɔ.

11Ɲumanya ni kantigiya bena ɲɔgɔn kunbɛn,

tilenninya ni hɛrɛ bena ɲɔgɔn minɛ.

12Kantigiya bena falen ka bɔ dugukolo la,

tilenninya bena bɔ sankolo la ka jigi.

13Masaba bena an ta ɲa,

an ka dugukolo bena suman di.

14Tilenninya bena taga Masaba ɲafɛ

k'a ka sira dilan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index