Search form

Dal 9

Masaba ye sigɛnbagatɔw ni ɲanibagatɔw kisibaga ye

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili, u ko min ma «Dencɛ ka saya.» Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2Masaba, ne bena e tanu ni n dusu bɛɛ ye.

Ne bena e ka ɲumanya bɛɛ fɔ.

3Ne bena nisɔndiya i koo la ka ɲanagwɛ.

Ne bena i tanu, Fɛɛn bɛɛ kuntigi.

4Ne juguw be boli i ɲa tuma min na,

u be talon ka halaki.

5Bari e lɔra ni ne ka koo ye k'o ɲanabɔ.

K'i to i ka masasigilan kan, e be kiti tilennin tigɛ.

6I be siyaw bagabaga ka kojugukɛlaw halaki,

i b'u tɔgɔ tunu pewu.

7Juguw halakira, u ta cɛnna pepewu.

I ye dugu minw halaki,

mɔgɔ hakili te olu la tugu.

8Masaba ye faama ye kudayi,

a y'a ka masasigilan labɛn kiti kama.

9Ale lo be diɲɛ mɔgɔw mara ni tilenninya ye,

a be siyaw kiti ni tilenninya ye.

10Masaba ye sigɛnbagatɔw dogoyɔrɔ ye.

U dogoyɔrɔ lo dusukasi tuma na.

11Mɔgɔ minw b'i lɔn, olu b'u yɛrɛ kalifa i ma,

bari ele Masaba t'i yɔrɔ ɲinibaga bila abada.

12Aw ka tanuli dɔnkili la Masaba ye,

ale min be *Siyɔn dugu kɔnɔ.

Aw k'a ka kobabaw fɔ jama cɛma.

13Bari u ye mɔgɔ minw faga, a hakili be olu la,

a bena u mɔnɛ bɔ fana.

A te ɲinɛ sigɛnbagatɔ ka daalili kɔ.

14Masaba, ne sigɛnnin filɛ n kɔniyabagaw bolo,

e min ye ne bɔsibaga ye saya bolo,

makari ne la

15janko ne ka se k'i tanu kosɔbɛ

Siyɔn dugu kɔnɔ,

ne ka se ka nisɔndiya n kisiko la,

min be sɔrɔ i fɛ.

16Siyaw ye dingɛ minw sogi, u benna olu le kɔnɔ.

U ye jɔɔ minw la dogo la, u minɛna olu le kɔnɔ.

17Masaba y'a yɛrɛ yira, a be kotilennin kɛ.

Mɔgɔjugu ka baarajuguw ben'a yɛrɛ sɔrɔ.

18Mɔgɔjuguw ka kɔsegi ka taga lahara,

olu minw bɛɛ ɲinɛna Ala kɔ.

19Ala te ɲinɛ fantanw kɔ abada.

Sigɛnbagatɔw jigi tena kɛ fuu ye abada.

20Masaba, wili! Kan'a to adamaden be see sɔrɔ,

a to siya wɛrɛw ka kiti i ɲakɔrɔ.

21Masaba, siranya bila u la.

A to siya wɛrɛ nunu k'a lɔn

k'u ye adamaden gwansanw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index