Search form

Dal 95

Masaba ɲakɔrɔ taabaga ka kuma

1Aw ye na an ka nisɔndiyapɛrɛnkan bɔ Masaba ye,

an k'an kisikabakuru boɲa.

2An ka ta'a ɲakɔrɔ k'a bato.

An k'a tanu ni nisɔndiyadɔnkiliw ye.

3Masaba ye Ala ye, a ka bon.

Masacɛba lo, a be batofɛn bɛɛ kunna.

4Ale lo be diɲɛ bɛɛ kunna

k'a ta dingɛbabaw ma

ka taga se kulujanjanw ma.

5Ale lo be kɔgɔji ni dugukolo fana kunna.

Ale lo y'u dan.

6Aw ye na an ka don ka ɲɔngiri.

An k'an kunbiri gwan Masaba kɔrɔ, ale min y'an dan.

7- Bari, an ka Ala lo.

An ye jama ye min b'a ka mara kɔnɔ.

An be i ko sagakulu, a be min mara.

N'aw y'a kaan mɛn bii, -

8- aw kana aw dusu gwɛlɛya

i ko a kɛra Meriba cogo min na,

i ko min kɛra Masa, kongokolon kɔnɔ.

9Aw faaw ye ne kɔrɔbɔ yen.

U ye ne darabɔ, k'a sɔrɔ u tun ye ne ka kɛta ye.

10O waati mɔgɔ nunu y'u nigɛ bɔ ne la

saan bi naani kɔnɔ.

O la, ne y'a fɔ ko: «Jama nin dusu ka gwɛlɛ.

U te ne ka koo lɔn.»

11- O la, ne diminin y'a fɔ k'a gwɛlɛya ko:

«U tena don n ka lafiɲɛyɔrɔ la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index