Search form

Yir 1

Foli

1Koo minw ka kan ka kɛ yanni dɔɔni, Ala ye sira di Yezu Krista ma, a k'olu yira a ka baarakɛlaw la. O la, ale y'a ka mɛlɛkɛ ci Zan fɛ k'o yira a la. 2Ala ye kuma minw fɔ, ani Yezu ye koo minw kɛ, Zan min ɲaa lara o bɛɛ kan, ale b'olu le ɲafɔra yan. 3Ni sɛbɛ nin kalanbaga, walima a kɔnɔna kirayakuma lamɛnbaga min y'a bato, o tigi dagamunin lo. Bari o koow kɛwaati surunyana.

4- Krista ka jamakulu wolonwula minw be Azi mara la, ne Zan be sɛbɛ nin ci aw ma.

Ala min be yen, ale tun be yen, ani ale lo bena na. Ale n'a ka nii wolonwula minw be masasigilan ɲakɔrɔ, olu ka nɛɛma ni hɛrɛ kɛ aw ye. 5- Yezu Krista min ye Ala ka seeresɔbɛ ye, n'ale lo kɛra suu fɔlɔ ye ka kunun, n'a ye masaw ka Masa ye, ale ka nɛɛma ni hɛrɛ kɛ aw ye.

An koo diyar'a ye, a y'an ka hakɛ yafa a joli bɔnnin sababu la, 6- k'an kɛ masadenw ni sarakalasebagaw ye, a Faa Ala ɲakɔrɔ. O tuma na, see ye ale ta ye, boɲa ka la a tɔgɔ kan waati bɛɛ. Amiina.

7- Ayiwa, a bena na sankaba kan. Mɔgɔ bɛɛ ben'a ye. Hali minw tun y'a sɔgɔ, u ben'a ye. Siyaw bɛɛ bena kasi ale kosɔn. Ɔnhɔn, a bena kɛ ten. Amiina.

8- Matigi Ala ko ale ye Alifa ni Omega ye,a ale min ye Setigi ye, n'a be yen, n'a tun be yen, a fana bena na.

Yezu b'a yɛrɛ yira Zan na

9An minw kɛra masadenw ye n'an be tɔɔrɔ muɲuna Yezu kosɔn, ne Zan, aw baden, ne tun be jamanadennin dɔ la kɔgɔji cɛma min tɔgɔ ko Patimɔsi, Ala ka kuma ni Yezu seereya kama. 10Matigi ka loon dɔ la, Nii Senuman barika la, ne ye kumakan dɔ mɛn n kɔfɛ, i n'a fɔ buru fiyɛkan. 11A y'a fɔ ko: «I be min yera, o sɛbɛn k'a ci Ala ka jama ma dugu wolonwula nunu kɔnɔ: Efɛzi ni Simirini, ani Pɛrigamu, Tiyatiri, ni Saadi ni Filadɛlifi ani Lawodise.»

12Ne ye n ɲaa yɛlɛma ko n be kumabaga nin filɛ, ne ye sanu fitinɛ wolonwula ye. 13- Fɛɛn dɔ tun be fitinɛ nunu cɛma, o fɛɛn nin bɔnin tun be adamaden fɛ. Foroca tun b'a kaan na, sanu cɛsirilan tun b'a disi la. 14- A kunsigi tun gwɛra parapara. A ɲadenw tun be i n'a fɔ tasuma. 15- A seenw tun be manamana i n'a fɔ u ye zira min ko k'a jɔsi. A kumakan tun be i n'a fɔ jiba woyokan. 16Lolo wolonwula tun b'a kinibolo la. Murujan min daa fila bɛɛ ka di tun b'a daa la. A ɲada tun be manamana i n'a fɔ tile. 17- Ne ɲaa lara a kan tuma min na dɔrɔn, ne benn'a kɔrɔ ka kirin. Nga a y'a kinibolo la ne kan k'a fɔ ko: «Kana siran, ne le ye fɔlɔ ani laban ye. 18Ne ɲanaman lo. N tun sara, nga sisan n be nii na. N bena to nii na kudayi! Saya ani lahara konnigɛ be ne bolo. 19Ayiwa, i ye min ye ka tɛmɛ, o sɛbɛn. Min be kɛra sisan, ani min bena na kɔfɛ, o fana sɛbɛn. 20I tun ye lolo wolonwula minw ye n bolo, ani sanu fitinɛ wolonwula nunu u kɔrɔ filɛ: Lolo nunu ye Ala ka jamakulu wolonwula ka mɛlɛkɛw ye. Fitinɛ nunu ye u yɛrɛw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index