Search form

Yir 12

Sogojugu dɔ be muso kɛlɛ

1O kɔ, ne ye kabakoba dɔ ye sankolo la. Muso dɔ tun lo, tile tun nɔrɔnin b'a kan, a seen lanin tun be kalo kan, lolo tan ni fila kɛnin tun be k'a kuun lamini. 2A kɔnɔman tun lo. A be kulera a ka tiin bolo.

3- Ne ye kabako wɛrɛ ye yen tugu. O tun ye Sogojugu wuleman piyanpiyan belebeleba dɔ ye, a bɔnin be banba fɛ. A kungolo ye wolonwula ye, a gɔɔn ye tan ye. Masafugulan b'a kuun nunu bɛɛ la. 4- A kuu ye lolow tilan sabanan bɛɛ furan ka jigi duguma. A lɔnin tun be muso ɲafɛ, waasa ni muso jigira, a k'a deen nin bɔsi k'a ɲimi. 5- Ayiwa, muso nin jigira dencɛ la, min ka kan ka nigɛbere ta ka siyaw bɛɛ kolo n'o ye. Ala ye deen nin ta ka taga bila a yɛrɛ gɛrɛfɛ a ka masasigilan kan. 6Muso bolila ka taga kongokolon kɔnɔ yɔrɔ dɔ la, Ala tun ye min labɛn a ye ani a daradumuni bɛɛ. A bena to yen fɔɔ tile waa kelen ni kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ (1 260).

7- O tuma na, kɛlɛ wilila sankolo la. Misɛli n'a ka mɛlɛkɛw ye Sogojugu nin n'a kɔmɔgɔw kɛlɛ. 8Nga olu ma see sɔrɔ, o la, u ma se ka sigi arijana na tugu. 9- Misɛli ye Sogojuguba nin n'a kɔmɔgɔw gwɛn ka jigi dugukolo kan. U b'ale Sogojugu nin le wele fana ko sakɔrɔ, jinaw kuntigi, Sutana, diɲɛ ɲagamibaga.

10- O kɔ, pɛrɛnkan dɔ bɔra arijana na ko: «K'a ta bii ma, an ka Ala ka kisili n'a ka sebagaya n'a ka masaya waati sera. Ala ka Mɔgɔ wolomanin ka setigiya waati lo, bari an badenw jalakibaga ka fanga nagasira. Ale lo tun b'u jalaki suu ni tile k'u lɔ kiti la Ala ɲafɛ. 11Nga an badenw sera a kɔrɔ Sagaden ka joli bɔnnin, n'u ka seereya kosɔn, bari u ma ban k'u nii saraka. 12O kama, sigiyɔrɔ b'aw minw fɛ arijana na, aw ka nisɔndiya. Nga bɔnɛ ye aw diɲɛ mɔgɔw ni kɔgɔji kɔnɔ fɛɛnw ta ye, bari Sutana dimininba jigira aw fɛ. A b'a lɔn ko a halakilon tɔɔ man jan tugu.»

13Sogojugu nin y'a lɔn tuma min na k'u y'ale gwɛn ka jigi dugukolo kan, a y'a daminɛ ka deen nin bamuso kɔɔ gwɛn. 14- Nga Ala ye gaman di muso ma, ko a ka van ka taga kongokolon kɔnɔ yɔrɔ dɔ la, min tun labɛnna a ye. A bena to yen n'a b'a daradumuni sɔrɔ fɔɔ saan saba ni tilan. Ale ni saa yɔrɔ jaɲanin bena to ɲɔgɔn na. 15O la, saa nin y'a daji seri muso nɔɔ fɛ, waasa o jii ka muso ta. O jii tun be i n'a fɔ baji. 16Nga dugukolo ye muso dɛmɛ. Sogojugu nin tun ye jiba min seri ka bɔ a daa la, dugukolo dayɛlɛla k'o bɛɛ min. 17Sogojugu nin tun te sera ka muso nin sɔrɔ minkɛ, a dimina a kɔrɔ kosɔbɛ, ka kɛlɛ nin yɛlɛma k'a sin a deenw ma, minw be Ala ka kuma batora n'u sɔnnin be Yezu ka kuma ma. 18O kɔ, a tagara lɔ kɔgɔjida la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index