Search form

Yir 15

Mɛlɛkɛ minw be na ni tɔɔrɔ laban ye

1O kɔ, n ye kabako dɔ wɛrɛ ye arijana na. O tun ye mɛlɛkɛ wolonwula ye, balawutigiw. O le ye tɔɔrɔ laban ye, bari Ala ben'a ka mɔnɛ laban bɔ n'o le ye.

2O kɔ, n ye fɛɛn dɔ ye min bɔnin be baji fɛ, a ɲaa tun ka ɲi kosɔbɛ, a kɛra i n'a fɔ takami ɲagaminin tun b'a la. Mɔgɔ minw ye see sɔrɔ Sogo nin kan, n'u ma sɔn k'a jaa bato, n'a tɔgɔ taamasiɲɛ ma sɔrɔ ka ci u la, olu lɔnin tun b'o baji nin kan ni Ala ka gɔniw b'u bolo, 3- n'u be Ala ka baaraden Musa ni Sagaden ka dɔnkili la ko:

«Matigi Ala, Setigi!

E ka kokɛtaw ɲɔgɔn tɛ!

I ka koo latigɛninw tilennin lo,

u bɛɛ ye tiɲɛ ye, siyaw ka masa!

4- Jɔn le tena siran i ɲa, Matigi?

Jɔn le tena i tɔgɔ boɲa?

I kelen le ka ɲi.

Siyaw bɛɛ bena na e bato,

bari e y'i ka tilenninya yira kɛnɛ kan.»

5- O tɛmɛnin kɔ, Ala ka bɛɛn taamasiɲɛ kɛsu tun be Alabatoso min kɔnɔ arijana na, o daa yɛlɛla. 6Mɛlɛkɛ wolonwula minw tun ye balawutigiw ye, olu bɔra yen. Fani gwɛman parapara tun b'u kaan na, n'u be manamana. Sanu cɛsirilanw tun b'u cɛɛ la. 7Nimanfɛn naani nunu dɔ ye sanudaga wolonwula di mɛlɛkɛ nunu ma. Ala min be yen tuma bɛɛ, ale bena tɔɔrɔ min lase a ka dimi kosɔn, o daga nunu fanin b'o le la. 8- O tuma na, Alabatoso fara sisi la, min ye Ala ka nɔɔrɔ n'a ka setigiya taamasiɲɛ ye. Mɔgɔ si tun te se ka don soo nin kɔnɔ ni mɛlɛkɛ wolonwula nunu ka tɔɔrɔ ma tɛmɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index