Search form

Yir 19

1O kɔ, ne ye jamaba dɔ kumakan mɛn arijana na ko: «Aleluya!d Sebagaya ye an ka Ala ta ye! Adamadenw kisiko y'a ka baara ye! Boɲa y'a ta ye. 2- A ka kiti tigɛcogo tilennin lo ani a ka kan! A ye kakalamuso nin halaki, ale min tun be mɔgɔw bɛɛ bila kakalaya la dugukolo kan. A ye Ala ka baarakɛla minw faga, Ala ye o le juru sara a la ten.» 3- U tilara k'a fɔ tugu ko: «Aleluya! Kakalamuso nin sisi bena to ka bɔ tuma bɛɛ.» 4Cɛkɔrɔba mugan ni naani nunu, ani nimanfɛn naani nunu tora k'u kunbiri gwan duguma ka Ala bato k'a siginin to a ka masasigilan kan, k'a fɔ ko: «Jaati! Aleluya! Amiina!»

Sagaden ka kɔɲɔya dumuni

5- O kɔ, kumakan dɔ bɔra masasigilan yɔrɔ la ko: «Aw minw be siran Ala ɲa, fantan fara faama kan, aw ye Ala tanu.» 6- O tuma na, ne ye kumakanba dɔ mɛn, i n'a fɔ jamaba kumakan, walima jiba woyokan, walima saan pɛrɛnkan. O kumakan nin ko: «Aleluya!e Bari an Matigi, Setigi Ala sigira a ka masasigilan kan. 7An ka nisɔndiya, ka ɲanagwɛ! An ka barika la a ye bari Sagaden ka kɔɲɔya sera. A ka kɔɲɔmuso labɛnna, 8sira dir'a ma ko a ka dakamana fani don, fani min be manamana.» O dakamana fani ye mɔgɔ senumanw ka kɛwaliɲumanw ye.

9- Mɛlɛkɛ y'a fɔ n ye ko: «A sɛbɛn ko: ‹Mɔgɔ minw welela Sagaden ka kɔɲɔya dumuni na, olu dagamuna.› »

O kɔ, a ko n ma: «Nin ye Ala yɛrɛ ka kuma ye.»

10Ayiwa, ne birila a kɔrɔ ko n b'a bato, nga a y'a fɔ ne ye ko: «Ayi! Kana o kɛ, bari ne fana ye Ala ka baarakɛla le ye i n'a fɔ e n'i tɔɲɔgɔnw, minw ye Yezu ka kuma minɛ ka ɲa. I ka kan ka Ala le bato.»

Yezu ye tiɲɛko min fɔ, kiraw tun ye o sɔrɔ Nii Senuman barika la.

Soo gwɛman tigi ka koo

11- O tuma na ne ye arijana daa yɛlɛnin ye, ka mɔgɔ dɔ siginin ye soo gwɛman dɔ kan. O tigi tɔgɔ ko Mɔgɔtilennin, ani Tiɲɛtigi. A be kiti tigɛ. A be kɛlɛ kɛ ni tilenninya ye. 12- A ɲadenw tun be i n'a fɔ takami, masafugulan caaman tun b'a kuun na. Tɔgɔ dɔ tun sɛbɛnnin b'a kan mɔgɔ si tun te se ka min kalan fɔɔ ale kelen. 13Fani min tun b'a kaan na, o tun donna joli la. A tɔgɔ ko Ala ka Kuma. 14Arijana mɔgɔw ka kɛlɛbolo tugunin tun b'a kɔ, soo gwɛmanw kan, fana dakamana fani gwɛman parapara tun b'u kaan na. 15- Murujan dadiman dɔ tun b'ale daa la. O ye adamadenw halakifɛn ye. Ale lo bena siyaw kolo ni nigɛbere ye a bolo, ka duvɛn dilandaga dɔn min ye Setigi Ala ka dimi ye. 16Tɔgɔ dɔ tun b'a ka fani n'a woto kan ko: «Masaw ka Masa, ni matigiw ka Matigi.»

17O tuma na, ne ye mɛlɛkɛ dɔ lɔnin ye tile kan. A y'a kaan kɔrɔta k'a fɔ dugaw ye ko: «Aw ye ɲɔgɔn lajɛn ka na Ala ka dumuniba la. 18- Aw ye na masaw sogo dumu, ni sɔlidasi kuntigiw, ni fangatigiw, ani sotigiw, n'u ka soow dumu. Aw ye na adamadenw sogo dumu: jɔɔnw ni hɔrɔnw, barikatanw ni barikatigiw, u bɛɛ.»

19O tuma na, n ye Sogo nin, ani dugukolo kan masaw ani u ka kɛlɛbolo bɛɛ ye, u lajɛnnin tun lo. U k'u be taga sotigi n'a ka kɛlɛbolo kama. 20- Nga u ye Sogo nin kɛlɛ k'a minɛ, ka kira galontigɛla minɛ. Ale min tun be to ka kabakow kɛ a ɲana ka mɔgɔw lafili ka di Sogo nin ma, k'a kɛ Sogo nin ka taamasiɲɛ bilara mɔgɔw kan, n'u y'a bato. U ye Sogo nin, ani kira galontigɛla minɛ k'u fili jahanama na. Tasuma ni kiribi le mananin be yen. 21Murujan min be sotigi nin daa la, a y'o kɛ ka kɛlɛden tɔw bɛɛ faga. Dugaw y'u suuw dumu ka fa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index