Search form

Yir 22

1- O kɔ, mɛlɛkɛ ye baji dɔ yira ne la min be nii don mɔgɔ la. A tun be manamana i n'a fɔ luluu. A tun be woyora ka bɔ Ala ni Sagaden ka masasigilan yɔrɔ la, 2- ka dugu nin siraba cɛmancɛ ta. Yiri min be nii di mɔgɔ ma, o tun be baa nin daa faan bɛɛ la. O yiri nin be deen kɛ siɲɛ tan ni fila saan kɔnɔ, denko kelen kalo o kalo. A furaburuw be kɛ ka adamadenw furakɛ. 3- Mɔgɔ danganin tena kɛ dugu nin kɔnɔ.

Ala ni Sagaden ka sigiyɔrɔ bena to dugu nin kɔnɔ, Ala batobagaw ben'a bato. 4U bena Ala ye n'u ɲaa ye, a tɔgɔ bena sɛbɛn u teen na. 5- Suu tena ko yen tugu. Olu mako tena kɛ fitinɛ na, walima tile la, bari Matigi Ala ben'a ka yeelen bɔ u ye. U bena to masaya la tuma bɛɛ.

Yezu be na yanni dɔɔni

6O kɔ, mɛlɛkɛ y'a fɔ ne ye ko: «Kuma nunu ye tiɲɛ kuma ye, mɔgɔ ka kan k'a jigi la min kan. Koo minw bena kɛ sisan sisan, Matigi Ala min be lɔnniya di a ka kiraw ma, ale lo y'a ka mɛlɛkɛ ci ka na o koow yira a ka baarakɛlaw la.»

7Yezu ko: «N be na yanni dɔɔni. Kirayakuma min be kitabu nin kɔnɔ, ni mɔgɔ min y'o bato, o tigi bena dagamu!»

8Ne Zan le tulo ye kuma nunu mɛn, ani k'a koow bɛɛ ye ni n ɲaa ye. Ne y'o bɛɛ mɛn k'o ye tuma min na, mɛlɛkɛ min y'o yira ne la, ne ye n kunbiri gwan a kɔrɔ ko n b'a bato. 9Nga a y'a fɔ ne ye ko: «Ayi! Kana o kɛ, ne fana ye Ala ka baarakɛla le ye i n'a fɔ e n'i tɔɲɔgɔn kiraw, ani minw bɛɛ be kitabu nin kɔnɔna kuma bato. I ka kan ka Ala le bato.»

10A y'a fɔ ne ye tugu ko: «Kana kitabu nin kɔnɔna kuma kɛ gundoko ye dɛ, bari a koow kɛtuma surunyana ka ban. 11- Ayiwa, mɔgɔ min ye tilenbali ye, o ka jija ka to a ka tilenbaliya la. Mɔgɔ min nɔgɔlen be, o ka taga ɲa ka yɛrɛ nɔgɔ. Mɔgɔ min be ɲumanya kɛ, o tigi ka dɔ fara o kan. Mɔgɔ min y'a yɛrɛ di Ala ma, o tigi ka jija ka nɔrɔ Ala la.

12- Ayiwa, n be na yanni dɔɔni. N be na ni bɛɛ ka sara ye n bolo, ka mɔgɔ kelen kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'u ka baara ye. 13- Ne le ye Alifa ni Omega ye,g fɔlɔ ani laban. Ne le ye koo bɛɛ daminɛ n'a laban ye.»

14- Mɔgɔ minw b'u ka faniw ko, janko u ka don dugu nin kɔnɔ n'a dondaw ye, ka niyɔrɔ sɔrɔ yiri la, min be nii di mɔgɔ ma, olu bena dagamu. 15Nga mɔgɔkolonw, ni lagwɛlikɛlaw, ni kakalaw, ni mɔgɔfagalaw, ni josɔnlaw ani galontigɛlaw, olu kɔni bena to dugu kɔɔ fɛ.

16- «Ne Yezu ye n ka mɛlɛkɛ ci ka na koo nunu bɛɛ fɔ Ala ka jama ye. Ne Dawuda dencɛ lo. Loloba min be manamana dugugwɛdafɛ, ne lo.»

17- Nii Senuman ni Krista ka jama min ye Krista ka maminɛmuso ye, olu ko: «Na.»

Ni mɔgɔ min ye nin mɛn, o tigi k'a fɔ ko: «Na.»

Ni minnɔgɔ be min na, o tigi ka na. Jii min be nii don mɔgɔ la, ne bena o d'a tigi ma a te foyi sara.

Zan ka ladili

18Ayiwa, kirayakuma minw be kitabu nin kɔnɔ, mɔgɔ minw b'o lamɛnna, ne Zan be kangari la olu ye ko: Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔ fara o kan, tɔɔrɔ minw koo fɔra kitabu nin kɔnɔ, Ala bena o la a tigi kun. 19- Ni min ye dɔ bɔ a la, o tigi tena don dugu senuman nin kɔnɔ, yiri min be nii di mɔgɔ ma, a tena o deen nɛnɛ fana, minw koo fɔnin be kitabu nin kɔnɔ.

20Min b'a yira ko kuma nunu bɛɛ ye tiɲɛ ye, ale ko: «Tiɲɛ na, n be na yanni dɔɔni.»

Amiina! Na Matigi Yezu.

21An Matigi Yezu ka nɛɛma kɛ aw bɛɛ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index