Search form

Yir 4

Koo minw be kɛra arijana na

1O kɔ, ne ye daa dɔ yɛlɛnin ye sankolo la:

Ne tun ye kumakan min mɛn fɔlɔ la i n'a fɔ buru fiyɛkan, o kumakan nin ko ne ma: «Yɛlɛ ka na yan, n bena koo nataw yira i la.»

2O yɔrɔnin bɛɛ, Nii Senuman jigira ne kan. Ne ye masasigilan dɔ ye arijana kɔnɔ. Mɔgɔ dɔ tun siginin b'a kan. 3- O tigi tun be manamana i n'a fɔ dakamana kabakuru binkɛnɛman ni wulemanw. Sanmuru kɛnin tun be ka masasigilan lamini. O ɲaa bɔnin tun be dakamana kabakuru binkɛnɛman dɔ fɛ. 4Sigilan mugan ni naani bilanin tun be ka masasigilan lamini. Cɛkɔrɔba fanigwɛtigiw tun siginin b'u kan. Sanufugulan tun b'u bɛɛ kuun na. 5- Saan tun be pɛrɛn ani ka manamana ka bɔ masasigilan yɔrɔ la. Kumakanw tun be bɔ yen fana. Fitinɛ wolonwula mananin tun be masasigilan ɲafɛ. Olu ye Ala ka Nii wolonwula nunu ye. 6Fɛɛn dɔ tun be masasigilan ɲafɛ. A kɛra i n'a fɔ baji. O ɲaa tun ka ɲi kosɔbɛ.

Nimanfɛn barikaman naani tun be masasigilan faan bɛɛ la. Olu yɔrɔ bɛɛ tun ye ɲadenw ye. 7- Nimanfɛn fɔlɔ bɔnin tun be jara fɛ. A filanan bɔnin tun be tura fɛ. A sabanan ɲaa bɔnin tun be mɔgɔ ɲada fɛ. A naaninan bɔnin tun be sɛgɛn lerutɔ fɛ. 8- O nimanfɛn naani nunu bɛɛ tun be ni gaman wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye, ɲadenw tun be u fari yɔrɔ bɛɛ la. Suu ni tile, u b'a fɔ ko:

«Senuman, senuman, senuman ye Matigi Ala ye, Setigi!

Min tun be yen! Min be yen! Min be na!»

9Min siginin be masasigilan nin kan, n'a bena to nii na kudayi, ni nimanfɛn nunu y'a makiri tuma min na, 10cɛkɔrɔba mugan ni naani nunu be to k'u ka fugulan fili a ɲafɛ k'u kunbiri gwan k'a bato, ale min be yen tuma bɛɛ, ka to k'a fɔ ko:

11«An Matigi n'an ka Ala,

i ka kan ni boɲa ni tanuli ye,

k'i ka sebagaya koo fɔ!

Bari, e le ye fɛɛn bɛɛ dan,

a diyara i ye, e y'u bɛɛ dan.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index