Search form

Yir 5

Kitabu datugunin, ani Sagaden ka koo

1- O tuma na, min siginin be masasigilan kan, ne ye sɛbɛ melekenin dɔ ye ale kinibolo la. A ɲaa n'a kɔɔ bɛɛ sɛbɛnnin tun lo. A datugunin tun be ni taamasiɲɛ wolonwula ye. 2O kɔ, ne ye mɛlɛkɛ setigi dɔ ye, ale y'a kaan kɔrɔta k'a fɔ ko: «Ka taamasiɲɛ nunu walaka ka sɔrɔ ka sɛbɛ nin dayɛlɛ, jɔn ka kan n'o ye?»

3Mɔgɔ ma sɔrɔ yɔrɔ si la min be se ka sɛbɛ nin yɛlɛ k'a filɛ, sankolo la, ni dugukolo kan, ani dugukolo jukɔrɔ. 4Ne kasira kosɔbɛ, bari mɔgɔ si ma sɔrɔ min be se ka sɛbɛ nin yɛlɛ ani k'a filɛ. 5- Cɛkɔrɔba nunu kelen y'a kaan to ne ma ko: «I kana kasi. Zuda kɔmɔgɔw ka jara, Dawuda ka dencɛ nin kɛ! Ale lo ye see sɔrɔ. O la, a be se ka sɛbɛ nin yɛlɛ.»

6- O tuma na, ne ye Sagaden dɔ ye, a wilila ka lɔ. Nimanfɛn naani nunu ni cɛkɔrɔbaw tun kɛnin be k'a lamini. A kɛra i n'a fɔ a tun fagara. Gɔɔn wolonwula tun b'a la, ani ɲaden wolonwula, minw ye Ala ka Nii wolonwula ye, a be to ka minw ci diɲɛ faan bɛɛ la. 7Min tun siginin be masasigilan kan, Sagaden gwɛrɛla ka sɛbɛ nin minɛ ale fɛ. 8- A y'a minɛ minkɛ, nimanfɛn naani nunu, ani cɛkɔrɔba mugan ni naani nunu bɛɛ y'u kunbiri gwan a kɔrɔ. Gɔni, ani sanudagaw tun b'u bɛɛ bolo minw fanin tun be wusulan na. O fɛɛn nunu tun ye Ala ka mɔgɔɲumanw ka daaliliw taamasiɲɛ ye. 9- U tun be dɔnkilikura dɔ lara ko:

«E ni wale, ele le be se ka sɛbɛ nin minɛ

k'a taamasiɲɛ nunu walaka.

Bari u tun y'i faga.

I joli min tun bɔnna, o kɛra sababu ye

i ye mɔgɔ dɔw kunmabɔ k'u kɛ Ala taw ye

ka bɔ siyaw bɛɛ cɛma, ani jamanaw bɛɛ la.

10- E y'u kɛ masaw ni sarakalasebagaw ye

dugukolo kan Ala ɲakɔrɔ.»

11- Ne tun be filɛli kɛra halibi, ne ye mɛlɛkɛ caaman kaan mɛn, u tun ka ca haali, fɔɔ u te se ka jati ka daa lɔn. U lɔnin tun be ka masasigilan ni nimanfɛnw ni cɛkɔrɔba nunu lamini. 12U tun be to k'u kaan kɔrɔta k'a fɔ ko:

«U tun ye Sagaden min faga,

ale ka kan ni setigiya ye.

Nafolotigiya, ani lɔnniya, ni fanga

ni kunkɔrɔta ni boɲa, ani tanuli y'a ta ye!»

13Sankolo kɔnɔ fɛɛnw, ni dugukolo kan taw, ni dugukolo jukɔrɔ taw, ni jii kɔnɔ fɛɛnw, danfɛnw mumɛ bɛɛ y'a daminɛ ka dɔnkili la ko:

«Min siginin be masasigilan kan,

ale ni Sagaden tɔgɔ ka tanu.

Nɔɔrɔ ni boɲa, ani setigiya ka kɛ u ta ye tuma bɛɛ!»

14Nimanfɛn naani nunu be to k'u laminɛ ko: «Amiina!» Cɛkɔrɔba nunu be to k'u kunbiri gwan k'u bato.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index