Search form

Yir 6

Sagaden be taamasiɲɛ wɔɔrɔ bɔ

1Ayiwa, tuma min na ne y'a ye Sagaden ye taamasiɲɛ fɔlɔ bɔ sɛbɛ nin kan, ne ye nimanfɛn naani nunu kelen pɛrɛnkan mɛn i n'a fɔ sanpɛrɛn. A y'a fɔ ko: «Na yan!» 2- Ne ko n be filɛli kɛ, ne ye soo gwɛman dɔ ye. Mɔgɔ min tun siginin b'a kan, kala tun b'o bolo. A gwɛrɛla, u ye masafugulan d'a ma. A bɔra ni setigiya ye, a bena see sɔrɔ.

3O kɔ, Sagaden ye taamasiɲɛ filanan bɔ, ne ye nimanfɛn filanan pɛrɛnkan mɛn ko: «Na yan!» 4- O tuma na, soo wɛrɛ bɔra, ale wulennin tun lo. Mɔgɔ min tun yɛlɛnin b'a kan, see dira ale ma ko a ka balawu le wili diɲɛ na waasa mɔgɔw ka ɲɔgɔn faga. Murujan dir'a ma.

5- Sagaden ye taamasiɲɛ sabanan bɔ tuma min na, ne ye nimanfɛn sabanan pɛrɛnkan mɛn ko: «Na yan.» Ne ye filɛli kɛ, n y'a ye soo finman bɔra. Mɔgɔ min tun b'a kan, kilo tun b'o bolo. 6N ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ nimanfɛn naani nunu cɛma ko: «*Bile kilo kelen sɔngɔ ye tile kelen baara wari ye. *Orizi kilo saba sɔngɔ fana ye tile kelen baara wari ye. I kana maga tulu ni duvɛn na.»

7Sagaden ye taamasiɲɛ naaninan bɔ tuma min na, ne ye nimanfɛn naaninan pɛrɛnkan mɛn ko: «Na yan.» 8- N ye filɛli kɛ, n y'a ye soo binkɛnɛman bɔra. Mɔgɔ min tun b'a kan, ale tɔgɔ ko Saya. Lahara tugunin tun b'a kɔ. See dira olu ma waasa ka diɲɛ mɔgɔw tilan naaninan faga ni murujan ye, ni kɔngɔ, ni banajuguw, ani kongosogo farimanw ye.

9Sagaden ye taamasiɲɛ duurunan bɔ tuma min na, u tun ye mɔgɔ minw faga Ala ka kuma, n'u ka seereya kosɔn, ne ye olu ye sarakabɔlan jukɔrɔ. 10Olu y'u kaan kɔrɔta k'a fɔ ko: «Matigiɲuman, e min tilennin lo, ani e be tiɲɛ fɛ, e be waati jumɛn le kɔnɔna ka diɲɛ mɔgɔw kiti k'u ɲaa gwan? Bari u tun ye anw faga.» 11O la, fani gwɛman dira u kelen kelen bɛɛ ma, k'a fɔ u ye k'u ka muɲu dɔɔni, sanni u baarakɛɲɔgɔnw, n'u balimaw bɛɛ ka na, u bena minw faga i n'a fɔ olu.

12- Sagaden ye taamasiɲɛ wɔɔrɔnan bɔ tuma min na, dugukolo yɛrɛyɛrɛla kosɔbɛ. Tile finna kirikiri. Kalo wulenna i n'a fɔ joli. 13Lolow burunna duguma i n'a fɔ fɔɲɔba be yiriden burun cogo min na. 14- - Sankolo sinna ka meleke ka bɔ yen i n'a fɔ mɔgɔ be dɛbɛ meleke cogo min na. Kuluw ni kɔgɔji cɛma dugukoloninw bɛɛ tununa ka bɔ u nɔɔ na. 15- Ayiwa, masaw ni dugutigiw ni sɔlidasi kuntigiw, ani nafolotigiw, ni setigiw ani adamaden tɔw bɛɛ, jɔɔn fara hɔrɔnw kan, bɛɛ be bolila ka dingɛ ni kuluwow yɔrɔ ɲini, 16- ka to k'a fɔ kuluw ni faraw ye ko: «Aw ye ben an kan, aw ye an sutura waasa min siginin be masasigilan kan, o kana an ye, ani an ka kisi Sagaden ka dimi ma! 17- O lonba le sera, jɔn yɛrɛ be se ka lɔ?»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index