Search form

Yir 8

Sagaden be taamasiɲɛ wolonwulanan bɔ

1Sagaden ye taamasiɲɛ wolonwulanan bɔ tuma min na, arijana bɛɛ sumana, fɔɔ ka taga se lɛrɛ tilancɛ ɲɔgɔn ma. 2Ne ye mɛlɛkɛ wolonwula ye minw be lɔ Ala ɲafɛ, buru fiyɛta wolonwula dira u ma.

3- Mɛlɛkɛ wɛrɛ nana lɔ sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛ. Wusulandaga sanulaman tun b'ale bolo. U ye wusulan caaman d'a ma, waasa a k'o ni Krista ka jama ka daaliliw jɛn k'u kɛ saraka ye sarakabɔyɔrɔ sanulaman kan, min be masasigilan ɲafɛ. 4Mɛlɛkɛ ye wusulan min jɛni, o sisi wilila ni Ala ka jama ka daaliliw ye Ala ɲakɔrɔ. 5- O kɔ, mɛlɛkɛ ye wusulandaga nin fa takami na sarakabɔyɔrɔ kan, k'a fili ka jigi dugukolo kan. Saan daminɛna ka pɛrɛn, ka manamana, mankan cayara, dugukolo yɛrɛyɛrɛla.

Buru naani fiyɛta

6Buruw tun be mɛlɛkɛ wolonwula minw bolo, u y'u yɛrɛw labɛn waasa k'u fiyɛ.

7- Fɔlɔ nin y'a ta fiyɛ, sanbɛrɛ ni takami, ni joli ɲagaminin bɔra ka bɔn dugukolo kan. Dugukolo tilan sabanan jɛnina, yiriw tilan sabanan fana jɛnina, ani binkɛnɛ bɛɛ.

8Filanan nin y'a ta fiyɛ. O tuma na, fɛɛn dɔ min be i n'a fɔ kulu belebeleba tasumalaman bɔra ka jigi kɔgɔji kɔnɔ. Kɔgɔji tilan sabanan yɛlɛmana ka kɛ joli ye. 9Jii kɔnɔ fɛɛnw tilan sabanan jɛnina, kurunw tilan sabanan halakira.

10- Mɛlɛkɛ sabanan y'a ta fiyɛ, lolo belebeleba dɔ benna baji kɔnɔ ani jii bɔyɔrɔw kan k'u tilan sabanan minɛ. O lolo nin tun be i n'a fɔ tasuma. 11- A tɔgɔ tun ko Kunanya. Jii bɛɛ tilan sabanan kunanyara. Jii ka kunanya kojugu fɛ, mɔgɔ caaman sara.

12- Naaninan y'a ta fiyɛ, tile tilan sabanan dibira, ni kalo, ani lolow. O la, yeelen bɛrɛ tun te yen tilefɛ, suu dibira kosɔbɛ.

13O tuma na, ne tun be filɛli kɛra, ne ye sɛgɛn dɔ tɛmɛtɔ pɛrɛnkan mɛn fɔɔ sankolo la. A tun b'a fɔra ko: «Mɛlɛkɛ saba minw tora, olu bena buru minw fiyɛ sisan, bɔnɛ! Bɔnɛ! Bɔnɛ ye diɲɛ mɔgɔw ta ye, o buru nunu fiyɛli kama.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index