Search form

Yir int

Kunnafoni

Zan lo ye Yirali kitabu sɛbɛn. Yezu Krista ye koo minw yira a la, a y'olu le sɛbɛn. A ye kitabu nin sɛbɛn tuma min na a tun be Patimɔsi, Azi jamana tileben faan fɛ. O waati nin na, u tun y'a gwɛn k'a bɔ a ka jamana na bari a tun be kibaru diman fɔra.

O waati nin na, Ɔrɔmukaw ka masacɛ tun be Krista ka jama tɔɔrɔla kosɔbɛ. O la, Zan ye bataki nin ci u ka jɛnkulu wolonwula ye Azi jamana na, waasa k'u jaa gwɛlɛya ko u k'u jigi la Ala kan ani k'a lɔn ko laban na, Krista ka jama lo bena see sɔrɔ. A ye koo dogonin minw ye k'a kɔrɔ lɔn taamasiɲɛw barika la, a ye olu bɛɛ fɔ u ye fana. O kɔ, a y'a yɛrɛ ye sankolo la, koo caaman yirala a la o yɔrɔ la minw ye Krista ka boɲa ye.

A be taamasiɲɛ caaman ye kɔrɔ b'o la. O ye koo nataw ye. Min y'u bɛɛ la gwɛlɛman ye, o ye dugukolokura ani Zeruzalɛmukura ye. A ye kumakan dɔ mɛn min y'a fɔ a ye ko:

«Ala sigiyɔrɔ filɛ nin ye adamadenw cɛma. A bena to u cɛma, u bena kɛ a ka mɔgɔw ye, ale bena kɛ u ka Ala ye.» (21.3)

Bataki nin tilancogo

Zan be Patimɔsi 1.1-20

Zan be cira fɔ Krista ka jama jɛnkulu wolonwula ye 2.1—3.22

Zan b'a yɛrɛ ye sankolo la 4.1—6.16

Mɔgɔ minw ye Ala ka taamasiɲɛ sɔrɔ 7.1—11.19

Muso ni sogojugu taamasiɲɛ 12.1-18

Sogojugu min bɔra jii la 13.1-18

Mɔgɔ minw sara k'u jigi lanin to Krista kan, u ka dagamu 14.1—15.8

Mɛlɛkɛ wolonwula minw cira ka na diɲɛ cɛn 16.1—18.24

Ala ka kɔɲɔya 19.1-21

Mɛlɛkɛ min ye Sutana ben 20.1-15

Sankolokura ani dugukolokura ani Zeruzalɛmukura 21.1—22.5

Krista ka nali 22.6-21

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index