Search form

Ɔrɔ 11

Ala ma Isirayɛlidenw fili

1- Ne be n yɛrɛ ɲininga k'o tuma na, Ala y'a ka Isirayɛli jama fili wa? Ayi dɛ! Ne fana y'u dɔ ye, Ibrayima deen dɔ, ka bɔ Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw la. 2Ala m'a ka jama bila. N'aw be Ala ka kuma kalan Eli koo fɔra yɔrɔ min na, a ye Ala daali Isirayɛlidenw ye cogo min na, aw m'o faamu wa? 3- A ko: «Matigi, u y'i ka kiraw faga k'i ka sarakabɔyɔrɔw bɛɛ cɛn, ne kelenpe le tora, u fana b'a fɛ ka ne faga.» 4- Nga Ala y'a jaabi ko di? A y'a fɔ a ye ko: «Ne ye mɔgɔ waa wolonwula (7 000) mara ne yɛrɛ ye, olu minw ma u kunbiri gwan *Baali kɔrɔ.» 5O cogo la, bii fana dɔw be yen minw kɛra u tɔɔ ye, Ala ye nɛɛma kɛ minw ye k'u woloma. 6Nga ni wolomani nin be kɛ Ala ka nɛɛma barika la, kɛwali niin t'o la tugu, n'o tɛ, o te kɛ nɛɛmako ye tugu. 7An bena mun le fɔ? Isirayɛlidenw tun be fɛɛn min ɲinina, u m'a sɔrɔ, nga minw wolomana, olu y'a sɔrɔ, tɔɔ nunu dusu gwɛlɛyara 8- ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye ko:

«Ala y'u kɛ hakilitanw ye,

ka ɲaa d'u ma, u te se ka yeli kɛ ni minw ye,

ka tulo d'u ma, u te se ka mɛnni kɛ ni minw ye

fɔɔ ka na se bii ma.»

9Masacɛ Dawuda fana y'a fɔ ko:

«U ka dumuni ka kɛ jaan ye u fɛ,

a ka kɛ u minɛjɔ ye.

A ka kɛ u ka seen talonfɛn ye,

ka kɛ u ka baarajugu sara ye!»

10- Ko: «U ɲaaw ka dibi, u kana yeli kɛ.

A kɛ u birinin be to tuma bɛɛ.»

Zuwifu ni siya wɛrɛw ka koo

11Ne be n yɛrɛ ɲininga tugu ko Isirayɛlidenw talonna ka ben minkɛ, u bena to ten wa? Ayi dɛ! Nga u filila, o le y'a to siya wɛrɛw sera ka kisili sɔrɔ, o fana kɛra sababu ye ka keliya don Isirayɛlidenw dusu la. 12N'u ka filiko kɛra diɲɛ ka hɛrɛ sɔrɔ sababu ye, ani u ka dɛsɛko ka kɛ siya wɛrɛw ka nafa ye, n'u nana segi Ala ma pepewu, o bena kɛ hɛrɛ ye kosɔbɛ.

13Ne b'o fɔ aw siya wɛrɛw ye, ne cira ka baara kɛ aw le ye, ne be boɲa la o baara nin kan, 14waasa ka keliya wili ne ka siya dusu la, janko dɔw ka se ka kisi u cɛma. 15Ala y'u bila gɛrɛfɛ minkɛ, n'o le kɛra sababu ye diɲɛ mɔgɔw sera ka bɛn ni Ala ye, u ka kɔsegiko ka bɛn ni Ala ye, o tena kɛ i n'a fɔ mɔgɔ le sara ka kunun wa?

16Sumankun fɔlɔ min mɔna, n'o dira Ala ma, o b'a yira ko a tɔɔ bɛɛ be kɛ Ala ta ye. Ni yiri lili ka ɲi, yiri bolow ka ɲi.c 17Isirayɛlidenw be i n'a fɔ olivuyiri min tutunin bɛ foro kɔnɔ, aw siya wɛrɛw be i n'a fɔ waga kɔnɔ ta. U ye foro kɔnɔ ta bolo dɔw tigɛ, k'aw ta ka nɔrɔ o nɔɔ na janko aw ka nɛɛma sɔrɔ o juu fɛ. 18O kama, i kana i yɛrɛ boɲa, ka bolo tigɛninw lɔgɔbɔ bari i te yiri juu ye, i ye bolo le ye. 19I be se k'a fɔ fana ko bolo dɔ nunu tigɛra waasa i ka se ka nɔrɔ juu la. 20O ye tiɲɛ ye, olu tigɛra u ka lanabaliya le kama, aw nɔrɔla lanaya le barika la. O la, aw kana aw yɛrɛ boɲa, aw ka siran le. 21Bari ni Ala ma se ka makari yiribolo kɔrɔman nunu na, aw ta tena kɛ ten fana wa? 22Aw ka Ala ka ɲumanya n'a ka fariyako filɛ, a fariyara Isirayɛlidenw ma olu minw benna, ani a ɲana aw ma. Fɔɔ aw nɔrɔnin ka to a la, n'o tɛ aw bena tigɛ i n'a fɔ dɔ nunu. 23Olu fana, n'u ma to u ka lanabaliya la, u niin bena don tugu, bari see be Ala ye k'u niin don. 24Aw minw ye siya wɛrɛw ye, n'aw niin donna, minw tun ye siya nin yɛrɛ ye n'u niin bɔra, olu ka kɔsegi ka don, o be kɛ baasi ye wa?

Isirayɛlidenw bɛɛ bena kisi

25N balimaw, ne t'a fɛ aw ka to kodogonin nin faamubaliya la, janko aw kana aw yɛrɛ jati kolɔnbagaw ye. Isirayɛliden dɔw bena to u ka dusugwɛlɛya la fɔɔ siya tɔw ka donyɔrɔ sɔrɔ Ala fɛ.d 26- O cogo la fana, Isirayɛlidenw bɛɛ bena kisi, i ko a fɔra Ala ka kuma na cogo min na ko:

«Min bena mɔgɔw hɔrɔnya,

ale bena bɔ *Siyɔn dugu kɔnɔ,

a ben'a kɛ Yakuba kɔmɔgɔw be siran Ala ɲa.»

27- «Ni ne y'u ka hakɛw yafa u ma tuma min na,

o le ben'a yira ko ne bɛnna ni olu ye.»

28Kibaru diman faan fɛ, u kɛra Ala juguw ye, o kɛra aw siya wɛrɛw ka dagamu ye, nga Ala ka wolomani faan fɛ, u koo ka di Ala ye u faaw kosɔn, 29bari ni Ala ye fɛɛn min di, a t'o minɛ tugu, n'a ye weleli kɛ, a t'o yɛlɛma. 30Fɔlɔfɔlɔ, aw tun te Ala ka kuma bato, sisan olu t'a bato, o le y'a to Ala makarila aw la. 31Olu banna k'a ka kuma bato sisan, o le y'a to a makarila aw la. A makarila aw la cogo min na, a bena makari olu la ten fana. 32Bari Ala ye mɔgɔ bɛɛ to u ka murutili la, janko a ka se ka makari u bɛɛ la.

33- Ala dafanin lo, hakilitigiya ni lɔnniya la!

Mɔgɔ te se k'a ka kolatigɛninw faamu,

a ka koo fana te se ka faamu.

34- A fɔra Ala ka kuma na ko:

«Jɔn le ye Matigi ka miiriya lɔn?

Walima jɔn le kɛr'a ladibaga ye?»

35- Walima: «Jɔn le kɔnna ka Ala sɔn,

a ka sɔrɔ k'o sara?»

36- Bari fɛɛn bɛɛ bɔra ale lo la,

ale lo y'u bɛɛ dan,

u kɛra a ta ye.

Boɲa ka la ale kan tuma bɛɛ la! Amiina.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index