Search form

Ɔrɔ 16

Pɔli ka foli

1Ne b'an balimamuso Febe kalifa aw ma, ale min be baara kɛ Krista ka jama cɛma Sankere. 2Aw k'a minɛ ka ɲa i n'a fɔ Ala ka mɔgɔw be mɔgɔ minɛ cogo min na, n'a mako be aw ka dɛmɛli la koo minw na, aw k'a dɛmɛ o la. Bari a ye mɔgɔ caaman dɛmɛ kosɔbɛ, hali ne yɛrɛ.

3- Aw ka Pirisili ni Akilasi fo, olu ye ne baarakɛɲɔgɔn dɔw ye Yezu Krista ka baara la. 4Olu tun y'u yɛrɛ nii di janko ne ka se ka kisi saya ma. Ne dama te barika la u ye dɛ, Krista ka jama bɛɛ min be siya wɛrɛw cɛma, olu fana be barika la u ye. 5Krista ka jama min be lajɛn u ka soo, aw ka olu fo fana. Aw ka Epenɛti fo, ale min koo ka di ne ye, ale lo kɔnna ka la Krista la Azi mara la. 6Aw ka Mariyamu fo ale min jijara aw ka koo la kosɔbɛ. 7Aw ka Anduronikusi ani Zuniyasi fo, olu minw ye ne ka mɔgɔw ye, ne ni olu bɛɛ ye kaso kɛ ɲɔgɔn fɛ. Cidenw lo minw lɔnnin lo kosɔbɛ, u kɔnna ka Krista lɔn ne ɲa. 8Aw ka Anpiliyasi fo, ale koo ka di ne ye Matigi kosɔn. 9Aw ka Urubɛn fo, ale ye ne ka baarakɛɲɔgɔn dɔ ye Krista ka baara la, ani aw ka ne teriɲuman Sitasisi fo. 10Aw ka Apɛlɛsi fo, ale min sɔnna tɔɔrɔ ma Krista kosɔn. Minw be Arisitobuli ka soo, aw ka olu fo. 11Aw ka ne balimacɛ Erodiyɔn fo, ani Krista kɔmɔgɔ minw be Narisisi ka soo. 12Aw ka Tirifɛni ni Tirifɔsi fo, o muso fila nunu ye baara kɛ Matigi ye kosɔbɛ. Aw ka ne terimuso Pɛrisi fo, ale fana y'a yɛrɛ di ka baara kɛ Matigi ye. 13- Aw ka Urufusi fo, ale min ye Matigi ka baarakɛlaɲuman ye, ani a bamuso, ne bamuso lo fana. 14Aw ka Asɛnkiriti, ni Filegɔn, ani Ɛrimɛsi, ni Patorobasi, ni Ɛrimasi fo, ani balima minw be n'u ye. 15Aw ka Filologi ani Zuli, ni Nere n'a balimamuso, ni Olɛnpasi fo ani Ala ka mɔgɔ minw bɛɛ b'u fɛ yen. 16Aw ka ɲɔgɔn fo kosɔbɛ ni kɔnɔgwɛ ye. Krista ka jamakuluw bɛɛ b'aw fo.

17N balimaw, mɔgɔ minw be faranni kɛra, ani ka ban an ka kalan na, ne b'aw daali ko aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi olu la. Aw kana jɛn n'u ye. 18O mɔgɔ nunu te baara kɛra an Matigi Krista ye, nga janko u kɔnɔbara ka fa. Fanga te mɔgɔ minw na, o b'olu kunnacɛn n'u ka kuma diman, ani u ka namarakuma ye. 19Aw kɔni, aw sɔnna Ala ta ma cogo min na, mɔgɔ bɛɛ b'o kala ma, o la, ne be nisɔndiya aw kosɔn. Halibi, ne b'a fɛ aw ka hakili sɔrɔ ka se ka koɲuman kɛ, aw kana kojugu kɛ. 20Hɛrɛtigi Ala bena Sutana ben aw ɲafɛ yanni dɔɔni. An Matigi Yezu Krista ka nɛɛma ka kɛ aw ye!

21- Ne ka baarakɛɲɔgɔn Timote b'aw fora, ani Lusiyusi, ni Zasɔn, ani Sosipatɔrɔsi, olu minw ye ne ka mɔgɔw ye. 22Matigi tɔgɔ la ne Teritiyusi min ye nin bataki sɛbɛn ne b'aw fo. 23- Ne ka jatigicɛ Gayusi, Krista ka jama be to ka lajɛn ale min fɛ, b'aw fo. Erasiti, ale min ye dugu bɛɛ ka nafolo kɔlɔsibaga ye, ale fana b'aw fora, n'an balima Karitusi fana. [ 24An Matigi Yezu Krista ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ kan, amiina.]

Boɲa ka la Ala kan

25An ka Ala fo, ale min be se ka barika don aw la Yezu Krista ka kibaru diman kosɔn, ne be min fɔ ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye an y'o min lɔn, o min tun kɛra gundo ye kabini fɔlɔfɔlɔ. 26Nga sisan a yirala kɛnɛ kan, siya wɛrɛw bɛɛ be se k'a lɔn kiraw ka sɛbɛ barika la, ka kɛɲɛ ni waati bɛɛ Ala ka cii ye, janko u ka se ka la Ala la ka mɛnni kɛ a fɛ. 27Ala kelenpe ye hakilitigi ye. Boɲa ka la a kan Yezu Krista barika la tuma bɛɛ la. Amiina.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index