Search form

Ɔrɔ 2

Ala ka kiti

1- E kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye, tiɲɛ t'i fɛ k'i tɔɲɔgɔn jalaki, bari e b'i tɔɲɔgɔn jalaki koo minw na, e yɛrɛ b'o ɲɔgɔn kɛ. O la, e b'e yɛrɛ jalakila. 2Minw b'o ɲɔgɔn kɛ, an y'a lɔn ko Ala b'o tigi kiti ka kɛɲɛ ni tiɲɛ ye. 3E min b'o koow kɛbaga nunu jalaki, k'a sɔrɔ ele fana b'o koow ɲɔgɔn kɛ, e be miiri ko i bena kisi Ala ka kiti ma wa? 4Walima e te Ala ka ɲumanya dafanin n'a ka muɲuli, n'a ka timinadiyali jati foyi ye wa? K'a sɔrɔ a b'i dɛmɛ a ka ɲumanya barika la ka nimisa ka faran i ka kojugu la. 5E ka dusugwɛlɛya n'i ka murutili kosɔn, e be dɔ fara Ala ka dimi kan, sanni o dimi nin kiti tilennin loon ka se. 6- Ale lo bena mɔgɔ kelen kelen bɛɛ sara ka kɛɲɛ n'u ka kɛtaw ye. 7Mɔgɔ minw jijanin lo ka baaraɲuman kɛ n'u be boɲa, ni kunkɔrɔta ani nii banbali le ɲinina, a bena nii banbali di olu ma. 8Nga minw be sɔsɔli kɛ ka muruti tiɲɛ ma ka to tilenbaliya la, a ben'a ka dusubɔ n'a ka dimi yira olu la. 9Mɔgɔ minw be kojugu kɛ, k'a ta zuwifu ma fɔlɔ, o kɔ siya tɔw, tɔɔrɔ ni dusukasi bena kɛ olu bɛɛ ta ye. 10Minw be koɲuman kɛ, k'a ta zuwifu ma fɔlɔ, o kɔ siya tɔw, olu bɛɛ bena boɲa ni kunkɔrɔta ani hɛrɛ sɔrɔ. 11- Bari Ala te mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. 12Mɔgɔ o mɔgɔ ye hakɛ kɛ ni u te Musa ka sariya lɔn, olu bena halaki ni sariya niin t'o la. A be minw fɛ, n'u ye hakɛ kɛ, olu fana bena kiti ka kɛɲɛ ni sariya ye. 13A ma kɛ ko mɔgɔ minw be sariya kuma lamɛn, k'olu le ye mɔgɔtilenninw ye Ala fɛ, mɔgɔ minw b'a sira taama, olu le bena jati mɔgɔtilenninw ye. 14Ala ka sariya te siya wɛrɛ minw fɛ, olu be sariya sira taama u ka cogo la, k'a sɔrɔ u te Ala ka sariya lɔn. U kɛra u yɛrɛ ka sariya ye. 15O b'a yira ko u ka kan ka min kɛ, u b'o lɔn. N'u be u yɛrɛ jalaki, ani ka tiɲɛ di u yɛrɛ ma, u b'a yira ten ko sariya koo b'u hakili la. 16Ka kɛɲɛ ni ne ka kibaru diman ye, o le bena ye loon min na Ala bena mɔgɔw kiti u ka koo dogoninw kama, Yezu Krista barika la.

Zuwifu ni sariya koo

17E min b'i yɛrɛ wele ko zuwifu, k'i jigi la sariya kan, ani ka to k'i yɛrɛ boɲa i ka Ala koo la, 18e min be Ala sago lɔn, ani e min be koɲuman lɔn sariya barika la, 19e min y'a fɔ ko e ye fiɲɛntɔw ka bere minɛbaga ye, ko mɔgɔ minw be dibi la, e be olu dɛmɛ k'u ɲaa yɛlɛ, 20ko i ye nalomanw ni kolɔnbaliw ka karamɔgɔ ye, bari lɔnniyasɔbɛ ni tiɲɛ yɛrɛyɛrɛ be sɔrɔ sariya barika la. 21Ayiwa, e min be mɔgɔ wɛrɛw kalan, e t'i yɛrɛ kalan! E b'a fɔ k'u kana soɲali kɛ, e do b'a kɛra. 22E min b'a fɔ k'u kana kakalaya kɛ, k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a kɛ! I ko joko man d'i ye fewu, e do be jobon kɔnɔfɛnw soɲa. 23E min b'i yɛrɛ boɲa sariya kosɔn, e be Ala tɔgɔ cɛn i ka sariya batobaliya sababu la. 24- Bari a fɔra Ala ka kuma na ko: «Ala tɔgɔ cɛnna aw sababu la siya wɛrɛw cɛma.» 25Kɛnɛkɛnɛko ka ɲi n'i be sariya bato, nga n'i te sariya bato, i ka kɛnɛkɛnɛko te jati tugu, i be jati kɛnɛkɛnɛbali ye. 26Ni kɛnɛkɛnɛbali be sariya sira taama, a tena jati mɔgɔkɛnɛkɛnɛnin ye wa? 27E min be sariya cɛn, kɛnɛkɛnɛbali min be sariya bato, ale bena i jalaki. K'a sɔrɔ a sɛbɛ b'i bolo, i kɛnɛkɛnɛni lo fana. 28Ka kɛ zuwifu ye, o te siyako dama ye, kɛnɛkɛnɛko fana ma kɛ farisogo yɔrɔ dɔ tigɛko dama ye. 29- Nga zuwifuya yɛrɛ yɛrɛ ye kɔnɔnako ye, kɛnɛkɛnɛkoɲuman ye dusulako ye Nii Senuman barika la, o te sariyako ye. O zuwifu ɲɔgɔn ka boɲako te bɔ mɔgɔ fɛ, nga Ala fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index