Search form

Ɔrɔ 3

Mɔgɔ bɛɛ be kojugu kɛ

1O tuma na, ka kɛ zuwifu ye, o tɔnɔ be min sa? Kɛnɛkɛnɛko tɔnɔ ye jumɛn ye? 2O tɔnɔ ka bon cogo bɛɛ la. Ala ka kuma kalifara zuwifuw le ma. 3Ayiwa, ni u dɔw ma kɛ mɔgɔsɔbɛw ye, Ala ka tilenninya be se ka tunu o kosɔn wa? 4- Ayi dɛ! Hali ni adamadenw be galon tigɛ, Ala be tiɲɛ fɔ, i ko a fɔra cogo min na ko:

«O la, tiɲɛ ka sɔrɔ i fɛ i kuma waati la,

i ka see sɔrɔ i ka kiti la.»

5Nga ni Ala ka tilenninya be lɔn an ka tilenbaliya barika la, an bena mun le fɔ sa? O kɔrɔ ko ni Ala dimina an kɔrɔ, o ye kojugu ye wa? N be kumana adamadenw kumacogo le la. 6Ayi dɛ! N'a kɛra ten, Ala ben'a kɛ cogo di ka diɲɛ kiti? 7Ni ne ye galon tigɛ, o min barika la Ala ka tiɲɛ be lɔn kosɔbɛ ani boɲa be la a kan fana, mun na ne be jalaki i n'a fɔ hakɛkɛla? 8O la, dɔw b'a fɔ ko: «An ka kojugu kɛ waasa koɲuman ka sɔrɔ o la.» Mɔgɔ dɔw be ne tɔgɔ cɛn ko ne b'o le fɔ. O mɔgɔ nunu ka jalakili ka ɲi. 9Nga, mun lo sa? An zuwifuw ka fisa ni tɔw ye wa? Abada, bari ne y'a fɔ ka ban ko zuwifu ni siya wɛrɛw bɛɛ be hakɛ ka fanga kɔrɔ. 10I ko a fɔra Ala ka kuma na cogo min na ko:

«Mɔgɔtilennin si te yen, hali mɔgɔ kelen.

11Hakili te o si fɛ,

o si te Ala yɔrɔ ɲini fana.

12- U bɛɛ filinin lo, u bɛɛ kɛra mɔgɔjuguw ye.

U si te koɲuman kɛ, hali mɔgɔ kelen.

13- U gɔnɔ ye kaburu dayɛlɛnin ye,

u be mɔgɔw lafili n'u daa ye,

u ka kuma be i ko fɔnfɔnni ka baga.

14- Danga ni kumajugu le fanin b'u daa la.

15U ka teli ka mɔgɔ faga.

16U be tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ,

u be cɛnni ani bɔnɛ le to yen.

17- U te hɛrɛ sira lɔn.

18- U te siran Ala ɲa fewu.»

19An y'a lɔn ko sariya be fɛɛn minw bɛɛ fɔ, a b'o fɔ mɔgɔw ye minw b'a ka fanga kɔrɔ, janko mɔgɔ si kana se ka foyi fɔ, ani mɔgɔ bɛɛ ka jalaki Ala ɲakɔrɔ. 20- O le y'a to mɔgɔ si te se ka kɛ mɔgɔtilennin ye a ɲakɔrɔ sariya batoli barika la, bari an be hakɛ lɔn sariya le barika la.

Mɔgɔsɔbɛya be sɔrɔ cogo min na Ala fɛ

21Nga sisan, Ala y'a yira ko ale bena mɔgɔw jati mɔgɔtilenninw ye sababu min na, sariya seen t'o la. Sariya ni kiraw ye o le fɔ. 22- Mɔgɔ o mɔgɔ lara Yezu Krista la, Ala be olu bɛɛ jati mɔgɔtilenninw ye, wolomani t'o la. 23Bari mɔgɔ bɛɛ ye hakɛ kɛ, u yɔrɔ jaɲana Ala ka nɔɔrɔ la. 24Nga Ala ye nɛɛma kɛ u ye k'u jati mɔgɔtilenninw ye Yezu Krista sababu la, ale min y'u kunmabɔ. 25Mɔgɔ minw lar'a la ko a sara olu kosɔn, Ala y'a kɛ hakɛ yafa saraka ye, waasa k'ale Ala yɛrɛ ka tilenninya yira, bari mɔgɔ minw tun ye hakɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ, a ma olu jalaki 26a ka muɲuli waati la. O la, Ala y'a ka tilenninya yira sisan. Mɔgɔ minw lara Yezu la, a ye olu kɛ mɔgɔtilenninw ye, janko a ka tilenninya ka ye. 27Adamaden ka yɛrɛboɲayɔrɔ be yen tugu wa? Ayi, a te yen. Mun le ye o kɛ? A ka sariya batoli wa? Ayi, a ka lanaya kosɔn lo. 28Bari an b'a miiri ko adamaden be jati mɔgɔtilennin ye a jigi le barika la. Sariya batoko seen t'o la. 29Walima Ala ye zuwifuw dama ka Ala ye wa? Siya wɛrɛw ka Ala tɛ fana wa? Ɔnhɔn, siya wɛrɛw ta lo fana. 30- Bari Ala kelenpe le be yen ale min bena mɔgɔkɛnɛkɛnɛninw jati mɔgɔtilenninw ye u jigi barika la, ka kɛnɛkɛnɛbaliw jati mɔgɔtilenninw ye o jigi kelen barika la. 31A ma kɛ ko an b'a fɛ ka sariya sanga ben jigi kama. Ayi! An b'a fɛ sariya koo ka taga ɲa kosɔbɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index