Search form

Ɔrɔ 7

An hɔrɔnyanin lo sariya faan fɛ

1N balimaw, n y'a lɔn ko aw be sariyaw lɔn. O la, n be nin kuma fɔ aw ye. Aw b'a lɔn ko ni mɔgɔ be nii na, o tuma na dɔrɔn le, a be sariya kɔrɔ. 2O cogo kelen na, muso min furula, sariya be yen min b'a wajibiya ka to a cɛɛ fɛ n'o be nii na, nga n'a cɛɛ sara, muso nin b'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ sariya nin kɔrɔ. 3N'a cɛɛ be nii na n'a tagara furu cɛɛ wɛrɛ fɛ, u ben'a wele ko kakalamuso. Nga n'a cɛɛ sara a ka sɔrɔ ka taga furu, o sariya nin t'a kan tugu, a fana ma kakalaya kɛ. 4N balimaw, aw fana be ten, aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ sariya kɔrɔ bari aw ye Krista farisogo yɔrɔ dɔw ye. Aw kɛra a ta ye sisan, ale min kununna, janko an ka baara sabatinin kɛ Ala ye. 5An fana, tuma min na nigɛjugu tun ye see sɔrɔ an kan, kojugu nigɛ tun b'an minɛ sariya barika la. An ye baarajugu kɛ o min be laban ni saya ye. 6Nga fɛɛn min tun y'an kɛ jɔɔn ye, an hɔrɔnyara ka bɔ ale bolo. Sisan, an be se ka baara kɛ Ala ye cogokura la Nii Senuman barika la, o te kɛ cogokɔrɔ la tugu, min fɔra sariya la.

Sariya ka baara

7- An ka mun le fɔ sa? O tuma na, sariya kɛra hakɛ ye wa? Ayi dɛ! Ne ye hakɛko faamu sariya le barika la. N'a tun ma fɔ sariya la ko: «I ɲaa kana bɔ i mɔgɔɲɔgɔn ka fɛɛn fɛ.» Ne tun ten'a lɔn ko n'i ɲaa bɔra i tɔɲɔgɔn ka fɛɛn dɔ fɛ, ko o ye kojugu ye. 8A kɛra ten, hakɛ ye sira sɔrɔ ka banba ka nigɛjugu sifa bɛɛ don ne dusu la sariya barika la. Bari ni sariya siginin te yen, hakɛ fana te yen. 9Fɔlɔfɔlɔ, Ala ka sariya tun ma sigi tuma min na, ne tun be nii na, nga a nana sigi tuma min na, hakɛ ye fanga sɔrɔ, ne sara. 10O cogo la, sariya min ka kan ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye, ale kɛra ne fagafɛn ye. 11- Bari hakɛ ye sira sɔrɔ sariya barika la k'a kɛ ne filila ka sa. 12O la, sariya ka ɲi, Ala ye min fɔ, o fana ka ɲi ani a tilennin lo.

Kojugu fanga be adamaden kan

13O tuma na, fɛɛn min ka ɲi, ale lo kɛra ne fagafɛn ye wa? Ayi dɛ! Nga hakɛ lo, fɛɛn min ka ɲi, hakɛ ye cogo ɲini o le sababu la ka ne faga, janko a ka se k'a yɛrɛ yira k'a gwɛ kosɔbɛ ko ale ka fari sariya barika la. 14An y'a lɔn ko sariya bɔra Ala fɛ, nga ne do ye barikatan ye, ne be hakɛ bolo i n'a fɔ jɔɔn. 15- Ne be min kɛ, ne t'o faamuna. Fɛɛn min ka di ne ye, ne t'o kɛ, nga fɛɛn min man di ne ye, ne b'o le kɛ. 16Fɛɛn min man di ne ye, ni ne b'o le kɛ, o tuma na, ne sɔnna ko sariya ye fɛnɲuman ye. 17O la do, fɛɛn min be kɛra, o te ne nɔɔ ye, kojugu min be ne dusu la, ale nɔɔ lo. 18Bari ne y'a lɔn ko fɛɛn min be ne dusu la, o ma ɲi. Koɲumankɛ nigɛ be ne la, nga n te se. 19Ne b'a fɛ ka koɲuman min kɛ, ne t'o kɛ, fɔɔ kojugu, ne t'o min fɛ. 20Fɛɛn min man di ne ye, ni ne b'o le kɛ, o b'a yira k'o te ne nɔɔ ye, nga o ye kojugu nɔɔ ye ale min be ne dusu la. 21Ne y'a kɔlɔsi k'a ye ko tuma min na ne b'a fɛ ka koɲuman kɛ, n te se k'o kɛ, fɔɔ kojugu. 22Ne dusu la kɔni, Ala ka sariya koo ka di ne ye. 23Nga n y'a ye, koo min ka di ne ye ni ne b'a fɛ k'o kɛ, fɛɛn dɔ be ne bali k'o kɛ. Ale lo b'a kɛ hakɛ be fanga sɔrɔ ne kan. 24Ne ye sigɛnbagatɔ ye! N farisogo min ye saya ta ye, jɔn bena ne kisi o ma? 25Ne be barika la Ala ye ale min b'o kɛ an Matigi Yezu Krista sababu la! Ne sɔnnin be ka Ala ka sariya bato, nga farisogo ka barikatanya le ye ne kɛ hakɛ ka jɔɔn ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index