Search form

Ɔrɔ 8

Hɛrɛ min be sɔrɔ Nii Senuman fɛ

1Sisan kɔni, mɔgɔ minw be ni Yezu Krista ye, jalakiyɔrɔ si te olu la. 2Bari Nii Senuman min be hɛrɛ di Yezu Krista ka jɛnɲɔgɔnya barika la, ale ka see kɛra sababu ye ka ne hɔrɔnya ka bɔ hakɛko ni saya la. 3Sariya siginin tun te se ka koo min kɛ, farisogo ka barikatanya kosɔn, Ala y'o kɛ, a y'a yɛrɛ Dencɛ ci, ale nana wolo i n'a fɔ hakɛkɛla, ka kɛ saraka ye hakɛ sara kosɔn. A ye hakɛ ka baga faga, 4janko sariya be tilenninya min fɛ, an ka se k'ale kɛ, an minw te taama ka kɛɲɛ ni farisogo sago ye tugu, nga an be taama ka kɛɲɛ ni Nii Senuman sago ye. 5Tiɲɛ na, mɔgɔ min be taama ka kɛɲɛ ni farisogo sago ye, o tigi ka miiriya be to o le kan, nga min be taama ka kɛɲɛ ni Nii Senuman sago ye, o tigi ka miiriya be to Ala ka koo le kan. 6Ka sɔn farisogo ka koo ma, o laban ye saya ye, nga ka sɔn Nii Senuman ta ma, o ye balo ni hɛrɛ ye. 7Adamadenw ka nigɛjuguw sera mɔgɔ minw kɔrɔ, u ye Ala juguw ye. U te sɔn Ala ka sariya ma, u fana te se k'o kɛ. 8Bari ka mɔgɔ to a yɛrɛ bolo, a koo te se ka diya Ala ye. 9Aw kɔni, aw t'aw yɛrɛ sago kɛ tugu, aw be Nii Senuman sago le kɛ, bari Ala ka Nii be aw fɛ. Ni Krista ka Nii te mɔgɔ min fɛ, o tigi te Krista ta ye. 10Aw farisogo bilanin be saya ye hakɛ sababu la, nga ni Krista b'aw dusu la, Nii Senuman b'a kɛ aw be balo bari Ala y'aw jati mɔgɔtilenninw ye. 11- Ala min ye Yezu Krista kunun a sanin kɔ, n'ale ka Nii b'aw la, ale kelen le bena nii don aw farisogo tolita la, a ka Nii Senuman barika la ale min b'aw la.

12O la n balimaw, an ka kan ka fɛɛn min kɛ, o te farisogo ka baara ye. 13Bari n'aw be taama ka kɛɲɛ ni farisogo sago ye, aw bena sa, nga n'aw y'aw jogo yɛlɛma pepewu Nii Senuman barika la, aw bena balo.a 14Mɔgɔ minw be taama ka kɛɲɛ ni Ala ka Nii sago ye, olu ye Ala deenw ye. 15- Aw ye Nii min sɔrɔ, ale t'aw bila jɔnya ni siranya la, Nii Senuman lo. Ale lo barika la aw kɛra Ala ka deenw ye, ani ale barika la an b'a fɔ Ala ye ko Baba, an Faa. 16O Nii Senuman nin b'a yira an na ko an kɛra Ala deenw ye. 17- N'an kɛra Ala deenw ye, an bena niyɔrɔ fana sɔrɔ Ala fɛ, an ni Krista bena o sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ, bari n'an y'a ka tɔɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ, an fana ben'a ka boɲa ɲɔgɔn sɔrɔ.

Sini boɲa

18Ne ka miiri la, boɲa min bena la an kan sini, o te se ka suma ni bii tɔɔrɔ ye. 19Bari Ala bena boɲa la a ka deenw kan loon min na, diɲɛ kɔrɔtɔnin be k'o loon makɔnɔ. 20- Diɲɛ kɛra fuu ye, o te a yɛrɛ sago ye, nga a Danbaga sago lo. O bɛɛ n'a ta, jigi layɔrɔ be yen. 21Ala ben'a bɔ cɛnni bolo, k'a niin don a ka deenw ka yɛrɛsɔrɔ n'u ka boɲa na. 22An y'a lɔn ko halibi diɲɛ bɛɛ be ŋunanna i n'a fɔ muso min be jigira. 23- Diɲɛ dama tɛ, nga Ala y'an minw sɔn ni Nii Senuman ye min ye a ka difɛn fɔlɔ ye, an fana kɔnɔ gwannin lo k'an ka kunmabɔli kɔnɔ ka kɛ Ala ka deenw ye. 24Bari an kisira, nga o ye jigiko ye. N'an ɲaa lara fɛɛn kan ka sɔrɔ k'an jigi la o kan, o te jigi ye. E ɲaa be fɛɛn na ka ban, e ben'a fɔ k'o ye jigiko ye cogo di? 25Nga an ɲaa ma la fɛɛn min kan fɔlɔ, n'an y'an jigi la o kan, an bena jija k'o fɛɛn nin makɔnɔ.

26O cogo la fana, Nii Senuman b'an dɛmɛ an ka dɛsɛyɔrɔw la, bari an te daalili cogo lɔn, nga Nii Senuman yɛrɛ le be daalili kɛ an nɔɔ na ni ŋunankan ye min te se ka fɔ. 27Ala min be adamaden dusulako lɔn, ale b'a lɔn Nii Senuman be fɛɛn min fɛ, bari Nii Senuman be daalili kɛ Ala ka mɔgɔw ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

28An y'a lɔn ko Ala be baara kɛ ni fɛɛn bɛɛ ye a kanubagaw ka makoɲa kama, a y'o minw wele ka kɛɲɛ n'a ka koo latigɛnin ye. 29Ala kɔnna ka mɔgɔ minw woloma kabini fɔlɔfɔlɔ, a kɔnna k'a latigɛ fana k'olu cogo ka kɛ i n'a fɔ a Dencɛ ta, janko a Dencɛ nin ka kɛ mɔgɔ caaman kɔrɔ ye. 30A kɔnna ka minw ka koo latigɛ, a ye olu wele, a ye minw wele, a ye olu jati mɔgɔtilenninw ye, a ye minw jati mɔgɔtilenninw ye, a ye boɲa la olu kan.

Ala ka kanuya ka bon

31An be mun fɔ tugu? Ni Ala b'an fɛ, jɔn be wili an kama tugu? 32Ale min ma ban k'a yɛrɛ Dencɛ di ka sa an bɛɛ kosɔn, a be kɛ cogo di n'a tena fɛɛn bɛɛ di an ma ka fara a Dencɛ kan? 33Ala ye mɔgɔ minw woloma, jɔn bena se ka olu jalaki? Ala yɛrɛ le y'u jati mɔgɔtilenninw ye. 34Jɔn bena u jalaki? Bari Yezu Krista sara, o dama tɛ fana, a kununna, a siginin be Ala kinibolo fɛ, ka to ka Ala daali an ye. 35Mun le be se k'an faran ka bɔ Krista ka kanuya la? Sigɛn, walima hakiliɲagami? Tɔɔrɔ, walima kɔngɔ? Dɛsɛ, walima farati? Walima n'u b'an faga wa? 36- Ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye, a ko:

«E kosɔn, u be tile k'an faga,

u b'an jati i ko saga fagataw.»

37Nga o bɛɛ n'a ta, an kɛra sesɔrɔlaw ye kosɔbɛ, Krista barika la, ale min y'an kanu. 38Bari ne jigi b'a la ko hali saya yɛrɛ, walima sijan, walima mɛlɛkɛw, walima jinaw, walima fɛɛn minw be diɲɛ na bii, walima minw bena kɛ yen sini, walima setigiw, 39hali fangatigi minw be sanfɛ, walima minw be dugukolo jukɔrɔ, walima danfɛn wɛrɛw, fɛɛn si te yen min be se k'an faran ka bɔ Ala ka kanuya la min yirala an Matigi Yezu Krista sababu la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index