Search form

Ɔrɔ int

Kunnafoni

Pɔli ye bataki nin ci Krista ka jama ma Ɔrɔmu dugu kɔnɔ. A y'a fɔ u ye ko ale b'a fɛ ka na u fɛ. A tun b'a fɛ ka baara min kɛ n'u ye, a y'o ɲafɔ u ye.

A ye Alasira gwɛya u ye, ani k'a yira u la ko u ka kan ka koo minw kɛ loon o loon.

A ka foli bannin kɔ, a y'a yira u la k'u ka kan ka Ala daali loon bɛɛ. Bataki nin sɛbɛnkun ye k'a yira u la ko:

Kibaru diman le b'a yira ko Ala be mɔgɔ jati mɔgɔtilennin ye a jigi kosɔn, a be to o tilenninya la jigi barika la, i ko a fɔra cogo min na Ala ka kuma na ko: «Mɔgɔtilennin bena kisi lanaya barika la.» (1.17)

A b'a yira ko mɔgɔ bɛɛ ka kan k'u ka koo lalaga ni Ala ye bari bɛɛ lo ye hakɛkɛla ye. Mɔgɔ min y'a ka koo lalaga ni Ala ye, o b'a yira k'o tigi y'a sɔɔn yɛlɛma.

A b'a yira ko Nii Senuman be hakɛ ni saya fanga ban. A be baara kɛ ni Krista ka jama ye. Ala ka ŋaniya ye min ye bɛɛ kosɔn, Zuwifu walima siya wɛrɛw, o fana be yira an na. O kɔ, a be yira an na ko Zuwifu banna Yezu la minkɛ, o kɛra sababu ye mɔgɔ tɔw ka Ala lɔn. Bari a b'a ɲalɔn ko Zuwifuw tena ban Krista la pewupewu.

O kɔ, Pɔli be Alasira minɛcogo yira an na, k'a gwɛlɛya ko bɛɛ ka kanuya sira taama, ka Ala sago kɛ ka mɛnni kɛ faamaw fɛ ka ɲɔgɔn jati.

Bataki nin tilancogo

Pɔli ka foli ani bataki nin sɛbɛnkun 1.1-17

Mɔgɔ mako be kisili la 1.18—3.20

Ala ye min kɛ waasa mɔgɔw ka kisi 3.21—4.25

Krista be sɔnyɛlɛma min di 5.1—8.39

Ala ye lɔyɔrɔ min di Isirayɛlidenw ma 9.1—11.36

Krista ka jama taamacogo 12.1—15.13

Pɔli ka kuma laban ani a ka foli laban 15.14—16.27

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index