Search form

Uru 1

Elimelɛki ka somɔgɔw be taga sigi Mowabu

1Cɛfariw tun be Isirayɛli jamana kunna tuma min na, kɔngɔ tun donna jamana kɔnɔ. Bɛtilehɛmuka dɔ, ka bɔ Zuda mara la, wilila ka taga sigi Mowabua jamana na, n'a ka muso an'a dencɛ mɔgɔ fila. 2Cɛɛ nin tɔgɔ tun ko Elimelɛki, a muso tɔgɔ ko Nawomi, a deen fila nunu tɔgɔ tun ko Malɔn ni Kiliyɔn. U tun ye Efarata ka mɔgɔw ye ka bɔ Bɛtilehɛmu, Zuda mara la. U tagara sigi yen. 3Nawomi cɛɛ Elimelɛki sara, k'a to n'a deen fila nunu ye. 4Deen nunu ye Mowabu sunguru dɔw ta k'u furu. Kelen tɔgɔ ko Ɔripa, kelen tɔgɔ ko Uruti. U sigira yen fɔɔ saan tan ɲɔgɔn. 5O kɔ, Malɔn ni Kiliyɔn, olu mɔgɔ fila fana sara, ka Nawomi to a kelen. Deenw t'a fɛ, cɛɛ t'a fɛ.

Uruti b'a ŋaniya ka to ni Nawomi ye

6Ka Nawomi to Mowabu jamana na, a y'a mɛn ko Masaba makarila a ka siya la ka dumuni d'u ma. O la, a wilila ka bɔ Mowabu, ale n'a biranmuso nunu, ko u be taga. 7A bɔra u sigiyɔrɔ la, ale n'a biranmusow ye sira ta ɲɔgɔn fɛ ko u be kɔsegi Zuda mara la. 8Nga Nawomi y'a fɔ a biranmuso nunu ye ko: «Aw ye segi ka taga aw baaw fɛ. Masaba k'aw dɛmɛ, i n'a fɔ aw y'a kɛ taabaga nunu ye, ani ne fana ye cogo min na. 9A ka aw kelen kelen bɛɛ dɛmɛ aw ka cɛɛw sɔrɔ ani ka sigiyɔrɔɲumanw sɔrɔ u fɛ!» O kɔ, a y'a bolo meleke u kaan na k'u fo. Olu fana kasira kosɔbɛ. 10O kɔ, u y'a fɔ a ye ko: «Ayi, anw bena taga n'i ye i ka mɔgɔw fɛ.» 11Nga Nawomi ko: «Aw ka segi ne denmusow. Mun na aw be taga ni ne ye? Ne be se ka deen dɔw wolo aw be se ka furu minw fɛ tugu wa? 12Aw ye segi ne denmusow, bari ne kɔrɔla kosɔbɛ. Ne te se ka furu cɛɛ ma tugu. Hali ni ne tun be se ka furu cɛɛ ma ka jɛn n'a ye bii yɛrɛ ka deenw sɔrɔ, 13aw bena se ka sigi k'u kɔnɔ n'aw te furu wa? Ayi ne denmusow, ne nii tɔɔrɔnin lo ka tɛmɛ aw ta kan, bari Masaba bolo le be ne kan.»

14O la, u kasira kosɔbɛ tugu. O kɔ, Ɔripa y'a bolo meleke a biranmuso la k'a fo kosɔbɛ, ka sɔrɔ ka faran a la, nga Uruti ma sɔn ka faran a la. 15O la, Nawomi y'a fɔ Uruti ye ko: «I sinamuso filɛ, ale kɔsegira ka taga a ka mɔgɔw n'a ka batofɛnw fɛ. Tugu a kɔ.» 16Nga Uruti y'a jaabi ko:

«E kana ne wajibiya ka faran i la ka taga.

E bena taga yɔrɔ o yɔrɔ ne fana bena taga o yɔrɔ la,

e layɔrɔ bena kɛ ne layɔrɔ ye,

e ka mɔgɔw bena kɛ ne ka mɔgɔw ye,

e ka Ala bena kɛ ne ka Ala ye.

17E sayɔrɔ, o ye ne fana sayɔrɔ ye,

ani ne suu fana be don yen.

Ni saya tɛ, ni ne faranna i la,

Masaba kan'a diya n na fewu.»

18Nawomi y'a ye ko a y'a latigɛ sɔbɛ la ka tugu ale kɔ, o la a ma sɔn k'a wajibiya tugu.

19U ye sira minɛ ɲɔgɔn fɛ ka taga Bɛtilehɛmu. U sera yen tuma min na, dugu mɔgɔw bɛɛ kabakoyara u kosɔn, musow tun b'a fɔra ko: «Nin te Nawomi ye wa?» 20Nawomi y'a fɔ u ye ko: «Aw kana ne wele Nawomi tugu, aw ka n wele Mara,b bari Setigi ye ne dusu kasi.

21Ne tun be bɔ yan tuma min na ka taga,

ne wasanin tun lo.

Masaba ye ne kɔsegi bolo lakolon.

Mun na aw be ne wele Nawomi tugu?

Masaba bolo be ne kan,

Setigi ye ne kɛ makaritɔ ye.»

22Nawomi n'a biranmuso Uruti bɔra Mowabu jamana na ten. U sera Bɛtilehɛmu tuma min na, o kɛra *orizi tigɛwaati daminɛ na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index