Search form

Uru int

Kunnafoni

Muso dɔ le tɔgɔ be kitabu nin kan. A ka koo waati ni cɛfariw ka waatigwɛlɛn ye waati kelen ye. O waati la, kɔngɔ tun donna jamana kɔnɔ kosɔbɛ. O kɛra sababu ye Isirayɛliden dɔw tagara sigi Mowabu jamana na. Uruti tun ye mowabu sunguru ye, a furula zuwifu kanbelen dɔ fɛ, min ma sii sɔrɔ. Nga Uruti ma bɔ a biranmuso kɔ, a nɔrɔl'a la, fɔɔ a ka batofɛn kɛr'a ta ye fana. Ala y'a dɛmɛ a sera ka cɛɛ wɛrɛ sɔrɔ a cɛɛ dɔ nin ka fadenyabolo la, a y'o furu. A laban, Uruti le nana kɛ Dawuda ka mamamuso ye. Dawuda tun kɛra masacɛ ye Isirayɛlidenw fɛ min tɔgɔ bɔra kosɔbɛ.

Kitabu nin tilancogo

Uruti be ban ka bɔ Nawomi kɔ 1.1-22

Uruti ni Boozi be ɲɔgɔn kunbɛn 2.1-23

Nawomi be koo dɔ latigɛ Uruti ye 3.1-18

Uruti ni Boozi be ɲɔgɔn furu 4.1-22

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index