Search form

Sir 12

Ɲuman kɛkun tɛ ɲumanlɔnbali ye

1N'i ko i be ɲuman kɛ mɔgɔ ye, i k'a kɛ a lɔnbaga ye.

O la, i ka koɲuman bena lɔn i ye.

2Ɲuman kɛ Alaɲasiranbaga ye,

i ben'a tɔnɔ sɔrɔ ale fɛ,

walima Fɛɛn bɛɛ kuntigi fɛ.

3Mɔgɔ min be ban ka mɔgɔ sɔn,

n'a be to kojugu la ka taga,

hɛrɛ te ale fɛ.

4Alaɲasiranbagaw sɔn,

nga kana kojugukɛla dɛmɛ fewu.

5Koɲuman kɛ mɔgɔmajiginin ye,

nga kana foyi di Alaɲasiranbali ma.

A bali dumuni ma, kan'a d'a ma.

O kana kɛ sababu ye a ka se i kɔrɔ.

N'o tɛ, a bena i sara n'a juguman ye fɔɔ siɲɛ fila

i ka koɲuman kelen kelen bɛɛ nɔɔ na.

6Kojugukɛla kɔni koo ka go Fɛɛn bɛɛ kuntigi ye.

Alaɲasiranbali ka kan ni ɲagwan min ye, a b'o l'a kan.

A b'u kɔlɔsi fɔɔ ka taga se u halakilon ma.

7Mɔgɔɲuman sɔn.

Nga kana kojugukɛla dɛmɛ fewu.

Terisɔbɛ ni terijugu

8E t'i terisɔbɛ lɔn hɛrɛ tuma na.

Nga gwɛlɛya tuma na,

e jugu te se ka dogo.

9Ni hɛrɛ be mɔgɔ kan,

o b'a juguw tɔɔrɔ.

K'a to gwɛlɛya la,

hali a teri be boli k'a to.

10Kana i jigi la i jugu kan fewu.

Zira be fin cogo min na,

a ka juguya be ten.

11Hali n'a y'a yɛrɛ majigi ka to ka biri ka taama,

i janto dɛ, k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la.

A be i ko nigɛ.

A te se ka to n'a ma sɔn.

12Kana sigiyɔrɔ d'a ma i kɔrɔ,

n'o tɛ, a bena i ɲagami k'i ka sigiyɔrɔ bɔsi.

Kan'a sigi e kinibolo faan fɛ,

n'o tɛ, a ɲaa bena bɔ e sigiyɔrɔ yɛrɛ le fɛ.

A laban na, i bena ne ka hakilitigiyakuma faamu.

Tuma min na e hakili bena jigi ne ka fɔta nunu na,

e bena nimisa.

13Saa mana sirinankɛbaga cin,

walima minw be gwɛrɛ sogo farimanw la,

makari b'o la wa?

14Mɔgɔ min be to ka taga kojugukɛla fɛ,

ale fana be ten.

A b'a yɛrɛ naraka n'a ka hakɛ ye.

15A be to n'i ye waati dɔɔni,

nga i mana ben, a taatɔ lo.

16E jugu dalakuma ka di haali,

nga a kɔnɔ, a be miiri e sudonko le la.

E jugu be se ka kasi i kosɔn,

nga n'a ye cogo sɔrɔ,

hali i fagako ten'a wasa.

17Kojugu dɔ mana i sɔrɔ,

ale be kɔn e ɲa yɛrɛ

ko a bena i dɛmɛ,

nga a bena i seen ta le.

18O tuma na, i ben'a cogo lɔn

A bena to ka yɛlɛ i ma,

k'i tɔgɔjugu fɔ ka nisɔndiya.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index