Search form

Sir 13

Yɛrɛboɲala ka teriya

1Mɔgɔ min mana maga nɔgɔ la,

o tigi b'a yɛrɛ nɔgɔ.

Mɔgɔ min be taga yɛrɛboɲala fɛ,

u bena kɛ kelen ye.

2Fɛɛn min ka gwili e ma,

kan'a fɔ ko i b'a kɔrɔta.

Mɔgɔ min fanga ka bon n'i ta ye,

walima min ka nafolo tɛmɛna i ta kan,

kana taga o tigi fɛ.

Bɔgɔdaga ni nigɛdaga be se ka to ɲɔgɔn fɛ wa?

U mana gosi ɲɔgɔn na,

bɔgɔdaga kɔni be ci.

3Nafolotigi be tilenbaliyako kɛ,

ale lo be tila ka dimi tugu.

Fantan le be tɔɲɔ,

a be tila ka yafa dali tugu.

4N'i be mɔgɔ mako ɲa, a b'i tɔnɔ dumu.

E kunko mana na, a b'i bila.

5Bololafɛnw mana kɛ i fɛ, a be to n'i ye.

A bena i dumu hali a te hami.

6A mako mana se i ma,

a b'i nigɛnigɛ.

A bena yɛlɛ n'i ye k'i jigi tugu.

A bena kuma diman fɔ i ye,

a ben'a fɔ ko:

«Ne ka mun kɛ i ye?»

7A bena i dɔgɔya a ka dumuni kɛyɔrɔ la,

a bena i dumu fɔɔ siɲɛ fila, walima saba.

A be sɔrɔ ka yɛlɛ i ma a laban na.

O kɔ, a man'i ye, a be yɛlɛko i ma,

a ben'a kuun kɔmi e kosɔn.

8I yɛrɛ kɔlɔsi u kana i nigɛnigɛ,

nalomanya kana dɔgɔya se i ma.

I yɛrɛ kɔlɔsi faamaw la

9Ni mɔgɔbaba dɔ y'i wele,

e ka to gɛrɛfɛ yɔrɔ la,

a bena dɔ far'a ka weleli kan.

10Kana kɔrɔtɔ, n'o tɛ,

u be se k'i gwɛn.

Kan'i yɔrɔ jaɲa ka tɛmɛ,

n'o tɛ, u be se ka ɲinɛ i kɔ.

11Kana sɔn k'a fɔ ko i bena kuma n'a ye!

Kana l'a ka kuma caaman na.

Bari, a bena i kɔrɔbɔ n'a ka kuma caya ye.

K'a to yɛlɛko la n'i ye,

a b'i ka koo sɛgɛsɛgɛra le.

12Mɔgɔ min te se k'i ka kuma mara a yɛrɛ kɔnɔ,

o tigi ye hinɛbali le ye.

A bena bugɔli ni jɔrɔkɔ lase i ma.

13I yɛrɛ minɛcogo lɔn,

k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka ɲa.

Bari, e be tagara e yɛrɛ halakiyɔrɔ le la.

14N'i y'o kuma mɛn k'i to sinɔgɔ la, kunun.

E ka Matigi kanu e sii bɛɛ la,

k'a dali e kisiko la.

Nafalotigi ni fantan ka koo

15Nimanfɛn bɛɛ b'a bɔɲɔgɔnko le kanu.

Mɔgɔ bɛɛ b'a mɔgɔɲɔgɔn le kanu.

16Nimanfɛn bɛɛ be jɛn n'a ka siya le ye.

Adamaden bɛɛ be jɛn n'a bɔɲɔgɔnko le ye.

17Bɛɛn jumɛn be wara ni saga cɛ?

Kojugukɛla ni Alaɲasiranbaga fana be ten.

18Hɛrɛ jumɛn le be suruku ni wulu cɛ?

Hɛrɛ jumɛn le be nafolotigi ni fantan cɛ?

19Kongofaliw ye jaraw ka dumuni ye cogo min na,

o cogo la fana, fantan ye nafolotigi ka dumuni ye.

20Yɛrɛmajigi man di yɛrɛboɲala ye cogo min na,

o cogo la fana, fantan koo man di nafolotigi ye.

21Ni nafolotigi ye gwɛlɛya sɔrɔ,

a teriw b'a dɛmɛ.

Nga ni fantan le benna,

ale ka mɔgɔw be boli k'a to yen.

22Nafolotigi mana fili,

mɔgɔ caaman be ɲa a ma.

N'a ye nalomanyakuma fɔ,

u be tiɲɛ d'a ma.

Nga fantan mana fili,

u b'a kɔrɔfɔ.

N'a ye hakilitigiyakuma fɔ,

u t'o jati.

23Nafolotigi mana kuma, bɛɛ be je,

u b'a ka kuma jati kosɔbɛ.

Fantan mana kuma,

u b'a fɔ ko jɔn lo?

A mana talon,

u b'a tɔɔ ɲɔti janko a be ben.

24Nafolo ye fɛnɲuman ye,

ni namara t'a la.

Alaɲasiranbali ka fɔcogo la,

fantanya ye fɛnjugu ye.

25Mɔgɔ kɔnɔnako b'a ɲaa cogo yɛlɛma.

A ka kɛ koɲuman, walima kojugu.

26Mɔgɔ ka nisɔndiya b'a ka dusuɲumantigiya yira.

Talenw labɛnko ye jatiminɛgwɛlɛn le ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index