Search form

Sir 18

Ala ka bon

1Fɛɛn bɛɛ Danbaga be yen kudayi.

2Matigi kelenpe ka tilenninya le bena fɔ.

Dɔ wɛrɛ t'ale kɔ.

3Diɲɛ koo b'a bolo.

Bɛɛ be sɔn a ta ma,

bari, ale lo ye fɛɛn bɛɛ Masa ye a ka setigiya kosɔn.

A b'a niyɔrɔtaw woloma ka bɔ tɔw la.

4A m'a ka koow wango lako kalifa mɔgɔ si ma.

Jɔn le bena se k'a ka boɲa lɔn?

5A ka masaya fanga,

jɔn bena o danyɔrɔ jati minɛ?

A be makariko minw kɛ,

jɔn bena se k'o ɲafɔ?

6Mɔgɔ te se ka dɔ bɔ u la,

dɔ te se ka fara u kan.

Mɔgɔ te se ka Matigi ka ɲumanya yɔrɔ lɔn.

7Ni mɔgɔ tilara o la tuma min na,

o le y'a daminɛ yɛrɛ ye.

N'a lɔra, o hakiliɲagami be to a kan.

Matigi be hinɛ bɛɛ la

8Adamaden ye mun ye?

A be mun le ɲa?

Ale fɛ, koɲuman ni kojugu ye mun ye?

9Sitigi ye saan kɛmɛ ye.b

Mɔgɔ sanin kɔ,

waati minw bena tɛmɛ,

mɔgɔ te se k'o lon.

10Adamaden ka saan damani nunu te foyi ye

n'a sumana ni waati ye min te ban.

A be i ko jii tɔni kelen kɔgɔji kɔnɔ,

i ko cɛncɛnkisɛ kelen.

11O le y'a to Matigi be muɲu adamadenw kɔrɔ.

A be makari u la.

12A b'a ye k'u laban ye makaritɔko ye.

O le y'a to, a be hinɛ u la tuma caaman.

13Mɔgɔ be hinɛ a adamaden ɲɔgɔn le la.

Nga Matigi be hinɛ danfɛnw bɛɛ la.

A be ladili kɛ, ka hakili di,

ka lɔnniya di.

A be kafoli kɛ ka na n'u ye i ko begɛndɛndɛla.

14Minw be sɔn ladili ma,

a be makari olu la,

ani minw be sɔn a ka koow ma teliya la.

Mɔgɔ sɔncogo

15N deen, kana mɔgɔ sɔn ka kumajugu l'a kan.

Kuma min be digi mɔgɔ la,

kan'o fɔ ka fara e ka fɛɛn dita kan.

16Kɔmiji te dɔ bɔ dugukolo gwan la wa?

O la, kuma be se ka dɔ kɛ ka tɛmɛ sɔnnifɛn kan.

17Kumaɲuman man fisa ni sɔnnifɛnba ye wa?

Kanuya be mɔgɔ min na,

ale b'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan.

18Naloman be mɔgɔ sɔngɔ fu.

Nigɛjugutigi ka mɔgɔ sɔn,

o be mɔgɔ bila kasi la.

Yɛrɛminɛ

19Jatiminɛ kɛ ka sɔrɔ ka kuma dɛ!

Janto i yɛrɛ la sanni i ka bana!

20E ka koow jati minɛ fɔlɔ,

sanni kiti ka se i ma.

Kiti loon, ni kuma sera i ma,

e ka yafa sɔrɔ.

21E yɛrɛ majigi san'i ka bana.

N'i ye hakɛ kɛ, a yira ko i nimisara.

22Foyi kan'i bali k'i ka dajuru sara.

Kan'i ka saya waati kɔnɔ ka sɔrɔ k'a sara.

23San'i k'i daa di,

e k'i yɛrɛ labɛn dɛ!

E kana kɛ i ko mɔgɔ min be Matigi darabɔ.

24E hakili to a ka dimiba la labanlonw na dɛ!

A ka ɲagwan be se ka se i ma, e labanwaati la.

25Ni dumuni b'i fɛ kosɔbɛ,

e ka miiri loon dɔ kɔngɔ la.

N'i ye nafolotigi ye,

miiri fantanya ni dɛsɛ la.

26K'a ta sɔgɔma, ka taga se wula fɛ,

koo bɛɛ be se ka yɛlɛma.

Matigi be se k'o kɛ teliman na!

27Kolɔnbaga kɔni b'a yɛrɛ kɔlɔsi koo bɛɛ la.

Ni kojugu b'a dafɛ, a b'a yɛrɛ minɛ.

28Hakilitigiw bɛɛ be lɔnniya faamu.

A be lɔnnikɛla boɲa.

29Mɔgɔ minw be se kuma na,

olu fana b'u ka lɔnniya yira.

U be lɔnniyakuma caaman jɛnsɛn i ko sanji.c

K'i jigi la Matigi kelen kan,

o ka fisa.

N'o tɛ, ele min ye suu ye,

i be tila k'i ka koo kalifa suu wɛrɛ ma.

Yɛrɛminɛ

30Kan'i yɛrɛ to e ka nigɛlaw bolo.

Dɔ bɔ e ka nigɛla la.

31N'i tora e ka nigɛlakow la,

e juguw bena yɛlɛ i ma.

32Kana to nisɔndiyakow dama na dɛ!

Kan'a to o be kunko d'i ma!

33Kana ɲanagwɛ kɛ ni wari dɔndɔnin ye

ka faantaya bila i yɛrɛ la

k'a sɔrɔ foyi t'i fɛ.d

O be kɛ jaan ye i yɛrɛ ɲa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index